Human Resources Department

Human Resources Management Department is a special  educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study Subjects

Communication Skills Psychology and Sociology
community Work Human Resources Development
Human Resource Management I Human Resource Management II
Management of Social Work Management Skills
Social Pathology Organizational culture
Social Education Human Resources
Sociology I Personal business management
Sociology management Corporate culture
Education of Adult Psychology
Psychology II  

< zpět

Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Communication and Communication Skills, Communication Skills, Organization Culture, Corporate Culture, Social Pathology, Andragogy

Graduated from the Faculty of Arts, Charles Univesrity. Master's and doctoral studies, majoring in education, nursing, Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics degree in Public Administration and Regional Development. She qualified in the field of pedagogy at the University of Matej Bel in Banska Bystrica. Successfully completed the appointment procedures in the field of nursing at the Slovak Medical University in Bratislava. In 2009 she was appointed as a university professor. She focuses on education, health care management and specializes in issues of human resource management, education and methodology.

Publications

  • (s L. Pyšným) Problematika vzdělávání sester v ošetřovatelském managementu – inspirace australským výzkumem. In PADYŠÁKOVÁ, H., REPKOVÁ, A. (eds): Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. Zborník zo IV. medzinárodnej konferencie. Bratislava: SZU 2010, s. 46 – 52. ISBN 978–80-89352-47-0
  • (s L. Pyšným a J. Müllerovou) Control of pupils’ learning activity outside the classroom in the natural surroundings. Journal of Outdoor Activities, 4, 1, 2010, p. 48-53. ISSN 1802-3908
  • (s L. Pyšným a J. Pyšnou) Influence of outdoor physical activities on seniors' locomotive system. Journal of Outdoor Activities, 4, 1, 2010, p. 77–87. ISSN 1802-3908
  • (s M. Hajerem, J. Škodou a J. Pyšnou) Motivační program organizace. In ŠKODA, J., DOULÍK, P. (ed) Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Sborník z konference se zahraniční účastí Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009, s. 98 - 102. ISBN 978-80-7044-040-2
  • (s M. Hajerem) Strategie rozvoje školy a řízení pedagogického procesu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 118. ISBN 978-80-7044-861-8
  • (s M. Hajerem) Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 140. ISBN 978-80-7044-859-5
  • (s M. Hajerem) Řízení organizace. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 122. ISBN 978-80-7044-860-1
  • (s M. Hajerem, J. Škodou, P. Doulíkem  a J. Pyšnou) Řízení kvality života v organizaci. In KOL. AUTORŮ. Kvalita života I. Ústí nad Labem: Ústav zdravotnických studií UJEP, 2007, s. 68 - 76. ISBN 978-80-7044-893-9
  • (s J. Škodou) Kompetence koordinátorů kurikula školy. In. Sborník z mezinárodní konference „Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy“. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2006, s. 94-97. ISBN 80-7041-404-9.
  • (s J. Škodou a P. Doulíkem) Kurikulární reforma – reforma kompetencí koordinátorů kurikula školy. Mezinárodní konference „Cesta rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do škol“ Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2006, s. 46 - 50. ISBN 80-7044-832-6.