VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

Business Law, Legal Environment and Society, Law Basics

Graduated from the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen and the Police Academy of the Czech Republic in Prague.

Publications

 • VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-036-2.
 • MAISNER M., VLACHOVÁ, B. Řešení obchodních sporů v rozhodčím řízení. Obchodní právo. 2018, (6), 206-213. ISSN 1210-8278.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Náklady oprávněného v exekuci u pohledávek do 50 000 Kč. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 238-239. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Náhrada škody způsobená činností soudního exekutora. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 239-240. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Počátek lhůty pro vydání rozhodnutí finančního arbitra. Soudní rozhledy. 2018, (7-8), 253-254. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Konec investičních arbitráží uvnitř EU? Obchodněprávní revue. 2018, (7-8), 217-220. ISSN 1803-6554.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-708-8.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Rozhodčí nález jako exekuční titul. 2017, 9., III., s. 20-24.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o elektronických komunikacích: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-632-6.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci ve smyslu § 46 odst. 7 EŘ. Soudní rozhledy. 2017, (4), 121-122. ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Povinnosti podnikatelů v novele zákona o elektronických komunikacích. Obchodněprávní revue. 2017, (4), 111-113. ISSN 1803-6554.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Splnění oddlužení v případě nepřihlášení věřitelů. Soudní rozhledy. 2016, (11-12), 363-364. ISSN ISSN 1211-4405.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2015, č. 3, s. 86-90.
 • MAISNER, M., VLACHOVÁ, B. Zákon o kybernetické bezpečnosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-817-8.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. 2015(2), 67-75.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Fotovoltaické elektrárny a hrozba mezinárodních arbitráží. Jurisprudence: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 2014, XXIII, č. 2, s. 35-41.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Právní prostředí a společnost. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. ISBN 978-80-87839-29-4
 • VLACHOVÁ, Barbora. Recenze: BŘÍZA, P.: Bříza P. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě.Praha: C. H. Beck, 2012, 300 s. Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, č. 10, s. 1051-1052.
 • VLACHOVÁ, Barbora. Alternativní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu v České republice. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: MMK 2013 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 1256-1265. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • MAISNEROVÁ, Barbora. Odpovědnost za škodu způsobenou soudním exekutorem. Komorní listy: časopis soudních exekutorů. 2013, 5., II, s. 32-35.