VSEM EN > About VŠEM > Structure and People > Educational Departments > Business Economics Department

Business Economics Department

The Business Economy Department is a special educational workplace which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited bachelor's, master's and MBA study programmes.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Study subjects

Civil Procedure Managerial Economics II
Taxation and Tax Policy Management Accounting
Tax Theory and Policy Management Controlling
Tax system and administration Measuring company performance
Tax system and administration II Nonprofits
Business Economics Business Law I
Business Economics II Business Valuation
Economics and organizations Business economy
Business Ethics Insurance and property taxes
Finance and Financial Markets Political Science and International Relations
Financial Analysis Labour Law
Financial management Legal Environment
Financial management and financial analysis Legal environment and society
Financial management and decision Contract law
Financial strategy of the company Accounting and Finance
Financial Accounting Fundamentals of Law
Managerial Economics Principles of Accounting

 

< zpět

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Business Economics I and II, Communication and Communication Skills, Presentation Skills

Graduated from the University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration with main field of study Corporate Economics and Management and minor specialization - Small and Medium-sized Enterprises in Market environment. Since 2011 doctoral studies at the University of Economics, Prague, Departement of Economic Teaching Methodology.

Publications

 • HYRŠLOVÁ, Jaroslava, HOLEČKOVÁ, Lenka. Ekonomika podniku. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2018. Učební text. 296 s.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka, KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. Presentation and Communication Skills in English Language for Finance and Accounting. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018. Učební text. 75 s.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Aktivizující metody rozvíjející argumentační dovednosti studentů. In: KRÁLOVÁ, Alena a kol. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018. S. 107 – 115.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Aktivizace studentů prostřednictvím písemných metod. Media4u Magazine [online], 2018, roč. 15, č. 2, s. 26–29. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022018.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Písemné zachycení myšlenek studentů s využitím metody volného psaní v předmětu ekonomie. Media4u Magazine [online], 2017, roč. 14, č. 4, s. 26–29. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm042017.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Podpora kritického myšlení studentů s využitím metod písemného zachycení myšlenek. In: Schola nova, quo vadis? Praha : Extrasystem 2017, s. 46-51. ISBN 978–80–87570–38–8.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. The Role of Writing in Students' Argumentative Skills Development. Final Research Paper. Praha, 2017. Final Research Paper. ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. Advisor: Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Přínosy písemného zachycení myšlenek studentů pro vlastní reflexi a rozvoj argumentačních dovedností. In: Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Praha, 2017. Praha : VŠO v Praze – KDEP FFÚ VŠE v Praze – KP NHF EUBA, 2017, s. 47–51. ISBN 978-80-87570-36-4.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka, LANGER, Tomáš. Možnosti sdílení výstupů studentů při práci ve skupině. Media4u Magazine. 2017, roč. 14, č. 1, s. 46–50. ISSN 1214-9187.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Přínosy metody Argumentační esej ve výuce ekonomických předmětů. Ekonomické listy, 2016, roč. 7, č. 3, s. 3–12. ISSN 1804-4166.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Skupinová práce studentů jako forma sdílení řešení. In: Schola nova, quo vadis? Praha, 07.11.2016. Praha : Extrasystem, 2016, s. 64–70. ISBN 978-80-87570-33-3.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Rozvoj argumentačních dovedností prostřednictvím metody Think - Pair - Share v předmětu ekonomie. Media4u Magazine [online], 2016, roč. 13, č. 3, s. 49–53. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm032016.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností studentů prostřednictvím projektové výuky. Media4u Magazine [online], 2016, roč. 13, č. 1, s. 7–9. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm012016.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Význam sociálně komunikačních dovedností pro výslednou kvalitu ekonomického vzdělání. Praha, 2015. Disertační práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. Školitel: doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Uplatňování aktivizujících metod při výuce ekonomických předmětů. In: Ekonomické vzdělávání v ČR a SR [CD]. Virt, 19.06.2015. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, s. 24 - 28. ISBN 978-80-225-4095-7.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Vybrané metody aktivizace žáků v předmětu účetnictví a způsoby jejich realizace. In: Nové trendy 2014 – New Trends 2014. Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference. Znojmo, 13.11.2014 – 14.11.2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2015, s. 487–492. ISBN 978-80-87314-67-8.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Zkušenosti s aktivizujícími metodami ve výuce předmětu ekonomie: metody rozvíjející schopnost argumentace žáků. In: BERKOVÁ, Kateřina (ed.). Integrace ekonomického vzdělávání. Praha, 03.10.2014. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 72–81. ISBN 978-80-245-2049-0.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Možnosti využití aktivizujících metod pro zefektivnění výuky účetnictví podle IFRS. Media4u Magazine [online], 2014, roč. 11, č. 2, s. 9–13. ISSN 1214-9187. URL:http://www.media4u.cz/mm022014.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, HOLEČKOVÁ, Lenka. Finanční management. Praha, 2014. Učební text. Vysoká škola ekonomie a managementu.
 • HOLEČKOVÁ, L., FIALOVÁ, J. Projektové práce jako prostředek týmové spolupráce žáků středních škol. Media4u Magazine [online], 2014, 4, 33–38. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm042014.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, L. Vybrané komunikační dovednosti žáků gymnázia a jejich rozvoj. Media4u Magazine [online], 2014, roč. 11, č. 4, s. 11–16. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm042014.pdf.
 • BERKOVÁ, K., FIŠEROVÁ, M., HOLEČKOVÁ, L., FIALOVÁ, J. Metodický materiál k implementaci IFRS do sekundárního vzdělávání. 2. rozšířené vydání. Brno, Tribun EU, 2014. 113 s. ISBN 978-80-236-0787-7.
 • HOLEČKOVÁ, L. Vybrané metody aktivizace žáků v předmětu účetnictví a způsoby jejich realizace. In: Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference, sborník abstraktů. SVŠE Znojmo, listopad 2014. ISBN 978-80-87314-66-1.
 • HOLEČKOVÁ, L. Zkušenosti s aktivizujícími metodami ve výuce předmětu ekonomie: metody rozvíjející schopnost argumentace žáků In: Integrace ekonomického vzdělávání – Sborník mezinárodní vědecké konference 2014. Praha, 3.10.2014. Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2014, 72–82. ISBN 978-80-245-2049-0.
 • BERKOVÁ, K, HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti jako faktor úspěchu pro uplatnění na trhu práce. In: ŠEDIVÝ, J., CHROMÝ, J., KOWALSKI, M. (ed.). Media a vzdělávání 2014. [online] Praha, 10.12.2014. Praha, Extrasystem Praha, 2014, 1–4. ISBN 978-80-87570-20-3. URL: http://media4u.cz/9788087570203.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, L. Možnosti využití aktivizujících metod pro zefektivnění výuky účetnictví podle IFRS. Media4u Magazine [online], 2014, 2, 9–13. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022014.pdf.
 • BERKOVÁ, K., HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti žáků sekundárního vzdělávání: Význam komunikace pro přechod do terciéru. Media4u Magazine [online], 2014, 2, 20–26. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mm022014.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Aktivizující metody rozvíjející schopnost argumentace. In: Trendy v ekonomickém vzdělávání – Sborník mezinárodní vědecké konference 2013. Praha, 15.11.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, s. 33–38. ISBN 978-80-245-1989-0.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Efektivní využití elektronické komunikace jako prostředku přenosu informací. In: ŠEDIVÝ, Josef, CHROMÝ, Jan, RYASHKO, Liubov (ed.). Média a vzdělávání 2013 – Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference. [online] Praha, 10.11.2013 – 20.11.2013. Praha : Extrasystem Praha, 2013, s. 5–8. ISBN 978-80-87570-15-9. URL: http://www.extrasystem.com/9788087570159.pdf. elektronická konference.
 • BERKOVÁ, Kateřina, FIŠEROVÁ, Marie, HOLEČKOVÁ, Lenka. Vliv osobnosti učitele na studijní výsledky žáků obchodních akademií v předmětu účetnictví. GRANT journal [online], 2013, roč. 2, č. 2, s. 6–10. ISSN 1805-0638. URL: http://www.grantjournal.com/issue/0202/PDF/0202.pdf.
 • BERKOVÁ, Kateřina, FIŠEROVÁ, Marie, HOLEČKOVÁ, Lenka, FIALOVÁ, Jana. Metodický materiál k implementaci IFRS do sekundárního vzdělávání. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2013. 81 s. ISBN 978-80-263-0530-9.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Prostor pro zlepšování komunikačních dovedností žáků středních škol. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 84–88. ISSN 1214-9187.
 • HOLEČKOVÁ, L. Neverbální komunikace: Čeho by se řečník měl vyvarovat? Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2013. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/788-t-t-5-retoricke-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti: Jak se připravit na prezentaci a dosáhnout požadovaného efektu? Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2013. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/788-t-t-5-retoricke-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, Lenka. Úloha a možnost médií jako prostředku pro přenos informací: Současná úloha elektronické komunikace. Media4u Magazine [online], 2012, roč. 9, č. X3, s. 15–18. ISSN 1214-9187. URL: http://www.media4u.cz/mmx32012.pdf.
 • HOLEČKOVÁ, L. Význam rétorických a komunikačních dovedností v ekonomickém vzdělávání v České republice. Praha 1.6.2012. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 659–668. ISBN 978-80-245-1869-5.
 • HOLEČKOVÁ, L. Rétorické dovednosti. Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2012. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/788-t-t-5-retoricke-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, L. Komunikační dovednosti. Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu. Soutěž Prezentiáda, 2012. URL: <http://www.prezentiada.cz/novinky/790-t-t-6-komunikacni-dovednosti>.
 • HOLEČKOVÁ, L., PIKE, J. Prezentace a komunikace. Praha: Institut informatiky vyšší odborná škola, s.r.o., 2011. URL: <http://www.iivos.cz>, 97 s.
 • HOLEČKOVÁ, L., PIKE, J. Ekonomika a podnikání v praxi. Praha: Institut informatiky vyšší odborná škola, s.r.o., 2010. URL: < http://www.iivos.cz>, 129 s.
 • HOLEČKOVÁ, L., BERKOVÁ, K. Komunikační dovednosti žáků sekundárního vzdělávání: význam komunikace pro přechod do terciéru. In Media4u Magazine [online].
 • HOLEČKOVÁ, L. Možnosti využití aktivizujících metod pro zefektivnění výuky účetnictví podle IFRS. In Media4u Magazine [online].