Struktura studia MAR/PMAR

Marketing

Bakalářské studium pro získání a rozšíření mezioborových znalostí, praktický dovedností a způsobilostí pro oblast ekonomie a managementu s jejich následným uplatněním v praxi na pozicích souvisejících se studovaným programem a vybranou specializací/zaměřením, které přímo souvisejí s praktickým využitím pro výkon povolání na pozicích nižšího a středního managementu či jako odborná příprava pro další studium v rámci navazujícího magisterského programu (Ing.).

 • Program obsahuje 24 studijních předmětů, rozdělených do základního, oborového a specializačního bloku.
 • Základní blok 9 předmětů / Oborový blok 10 předmětů / Specializační blok 5 předmětů.
 • Specializační předměty jsou voleny dle osobních preferencí studenta a zvolené specializace.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
 • Umět vyhledávat a zpracovávat relevantní informace pro další rozhodování.
 • Schopnost řešení základních manažerských úkolů na operativní a taktické úrovni.
 • Dokázat samostatně zhodnotit, zpracovat a řešit zadaný problém, včetně návrhu variant řešení.
 • Uplatnit znalosti z oblasti ekonomie a marketingu v praxi.
 • Znalost principů marketingu, zaměření na zákazníka, schopnost pracovat se zákonitostmi trhu, důraz na kvalitu, schopnost analýzy prostředí, vyvození cílů, formulace a realizace marketingové strategie.
 • Marketing
 • Management
 • Komunikace a komunikační dovednosti
 • Spotřební chování
 • Psychologie
 • Sociologie řízení
 • Marketingový výzkum
 • Management lidských zdrojů
 • Organizační kultura
 • Právní prostředí a společnost
 • Etika a společenská odpovědnost
 • Inovace a podnikání
 • Obsah studijních předmětů
 • Úvod do studia, Bakalářský seminář
 • Seminář odborných prací
 • Studijní a prezentační dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Efektivní učení a sebekoučování
 • Jak efektivně vybrat kariéru
 • Kritické myšlení
 • Psychohygiena a jak zvládat stres
 • Time management a prokrastinace

O zaměření

 • Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se. V současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media zaujmout. Není to samozřejmé...

Studijní předměty

 • Média a reklamní prostředí, Masová a mediální komunikace, Marketingová komunikace, Vyjednávání a řešení konfliktů, Sociologie

O zaměření

 • Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a propsala se do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Studijní předměty

 • Masová a mediální komunikace, Nová média, Marketing inovací na webu, Web product placement, Google Analytics

O zaměření

 • Marketing je více než co jiného způsob myšlení. Naučit se jazyk marketingu je nutné proto, aby si student takový způsob myšlení osvojil. Co to je segmentace trhu, co to je chování klienta, proč a jak ověřovat potřeby a preference cílových skupin, z čeho sestává marketingový mix a jak jeho prvky využívat. Na základě toho můžete tvořit svébytné a úspěšné marketingové a reklamní strategie pro vaše značky, produkty a projekty.

Studijní předměty

 • Reklama a marketingová komunikace, Strategický marketing, Reklamní strategie, Projektové řízení, Marketing II

O zaměření

 • Zajímá vás jak oblast podpory prodeje, tak i práce s lidmi? Personální marketing spojuje obojí dohromady. Jde o to, jak na pracovním trhu zaujmout ty kandidáty, kteří dané pracovní pozici odpovídají nejlépe. Nestačí umět pracovat s těmi, kdo se o danou pozici ucházejí. Mít z čeho vybírat, k tomu vede personální marketing.

Studijí předměty

 • Management lidských zdrojů II, Public Relations, Marketing lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů

 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Management reputace
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership
 • Motivace pracovního jednání
 • Psychologie v personální práci
 • Data-based marketing
 • Public relations, komunikace a média
 • Retence a akvizice v prodejním kanálu
 • Prognostické metody
 • 
Základy digitálního marketingu
 • Základy copywritingu
 • Tržní prostředí
 • Prezentační dovednosti

Do školy ve všední den

 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 až 3 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 4 - 5x za trimestr).
 • Vzorový rozvrh prezenční formy studia

Studium o víkendu

 • Kombinovaná forma studia I formou 1 - 2 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 3x za trimestr).
 • Kombinovaná forma studia II v intenzivních výukových blocích formou 4 až 5 denního výukového soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek, 1x za trimestr/studijní předmět).
 • Vzorový rozvrh kombinované formy studia

Kdykoli a odkudkoli on-line

 • Distanční forma studia je realizována online formou prostřednictvím eAplikací VŠEM (Videolearning, Videokonzultace, Videocvičení a Studijní materiály VŠEM).
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta.
 • Distanční forma studia je realizována na základě mezinárodní akreditace (ACBSP) a absolvent získává diplom BBA/MSc.

Bonusy studia na VŠEM