VŠEM > Studium VŠEM > Studium VŠEM do 2020 > Studentské aktivity > Přehled studentských aktivit VŠEM

Přehled studentských aktivit VŠEM

Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich možností, nebo si vybírají z následujícího seznamu, který slouží především pro inspiraci.

 • Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu prostřednictvím Studijní formuláře/Žádost/dotaz.
 • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.
 • Níže uvedené bodové ohodnocení je pouze ilustrativní, kdy záleží na celkové kvalitě provedení dané aktivity.
 • Pokud se na aktivitě podílí více studentů, body jsou rozděleny poměrově.
 • Body získané nad stanovený limit se převádějí do dalšího ročníku.
 • Každá z aktivit může být realizována max. 1x/AR
Forma studia
Minimální počet bodů / AR
Prezenční 20 bodů
Kombinovaná / Distanční 15 bodů

Studentské aktivity VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Realizace / odborné vedení praktické aplikace studentem.

 • Povinná zkušební prezentace. Student předem zasílá anotaci PA včetně časové dotace a možných termínů konání.
 • V rámci realizace předem zasílá prezentaci semináře a stanovený výstup z PA.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy), příp. dle individuální dohody.
 • Plný počet bodů / rok
Společenské akce

Společenské akce

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akcí VŠEM (např. Měsíc marketingu VŠEM, Marketingový festival, Studentské konference atd.).

 • Zaslání návrhu akce s podrobným harmonogramem včetně termínu/ů.
 • Student zajišťuje přípravu, organizaci, průběh, dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • Plný počet bodů / rok
Vedení studijní skupiny

Vedení studijní skupiny

Komunikace se studijní skupinou, poradenství, informování o aktualizacích, komunikace s vedoucí IPC.

 • Průběžná aktivita během celého roku.
 • Student zasílá návrh aktivit a způsobu komunikace se studenty.
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC.
 • Plný počet bodů / rok
Pobyty / exkurze pro studenty

Pobyty / exkurze pro studenty

Organizace sportovních kurzů / pobytů či exkurzí do firem / provozoven.

 • Zaslání návrhu akce včetně termínu(ů).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účasti studentů (10 - 20, dle typu akce), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 - 15 bodů (dle časové náročnosti)
Osobnost z praxe

Osobnost z praxe

Zajištění odborníka z praxe, který by se podílel (jednorázově) na výuce tematicky blízké oboru hosta.

 • Zaslání návrhu hosta s uvedením aktuálně vyučovaného studijního předmětu a možných termínů.
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hostem), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy, výuku), příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů
Nástěnka VŠEM

Nástěnka VŠEM

Aktualizace, přidávání novinek a celková organizace nástěnky.

 • Návrh informací, ke zveřejnění, harmonogram aktualizací a vzor grafického návrhu (nápisy, letáky, sdělení).
 • Průběžná aktivita během celého roku (aktualizace min. 2x / měsíc).
 • Plný počet bodů / rok
Knihovna VŠEM

Knihovna VŠEM

Organizace a inventarizace knihovny.

 • Návrhy na zlepšení organizace knihovny, která by rád realizoval.
 • Zakládání vrácených publikací, příprava knih k vypůjčení, práce s knihovním systémem VERBIS.
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC.
 • Průběžná aktivita během celého roku.
 • Plný počet bodů / rok
Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

Přednáškový cyklus Hosté VŠEM (výběr a doporučení hosta).

 • Návrh na hosta, který musí být schválen ze strany VŠEM, kdy se musí jednat o veřejně známou osobnost.
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 6 měsíců), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů
Mezinárodní studentský klub VŠEM

Mezinárodní studentský klub VŠEM

Soustavná a dlouhodobá práce s mezinárodními studenty VŠEM.

 • Organizace volnočasových aktivit, studijní tutoring, podpora v rámci administrace studia, členství v Mezinárodním studentském klubu.
 • Nutná znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • Student zasílá návrh svých aktivit v rámci klubu.
 • 10 bodů / rok
Tvorba / úprava studijních podkladů

Tvorba / úprava studijních podkladů

Tvorba titulků pro Videolearning VŠEM v cizím jazyce

 • Příprava cizojazyčných titulků pro studijní předměty VŠEM.
 • Titulky v anglickém i ruském jazyce na úrovni rodilého mluvčího.
 • Student titulky překládá z českého jazyka a upravuje časování dle potřeb cizího jazyka.
 • Na základě žádosti je studentovi přidělen předmět a zaslány pokyny ke zpracování včetně vzoru.
 • Termín pro zpracování aktivity: 2 měsíce
 • 10 bodů

Úprava prezentací pro Videolearning VŠEM/pro výuku

 • Formální úprava prezentací pro studijní předměty VŠEM.
 • Přepis textu do vzorové prezentace a formátování.
 • Na základě žádosti je studentovi přidělen předmět a zaslány pokyny ke zpracování včetně vzoru.
 • Termín pro zpracování aktivity: 2 měsíce
 • 3 body
Skill-Port VŠEM

Skill-Port VŠEM

Realizace přednáškového cyklu Skill Port VŠEM - forma praktického workshopu.

 • Návrh na hosta, který musí být schválen ze strany VŠEM.
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 7 bodů
Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty a absolventy VŠEM.

 • Student zasílá návrh akce včetně termínu.
 • Zajišťuje přípravu a organizaci akce, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), minimální účast studentů (10), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 7 bodů

 

Spolupráce na propagaci školy

Spolupráce na propagaci školy

 • Předávání zkušeností se studiem na VŠEM v rámci sociálních sítí, zapojení se do diskuzí, sdílení příspěvků s označením @studium_vsem.
 • Propagace školy a akcí pořádaných školou na sociálních sítích.
 • Jedná se o soustavnou spolupráci (roční).
 • Student na konci ročníku zasílá přehled činností včetně PrintScr.
 • 5 - 10 bodů / rok
Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Ekonomické listy VŠEM / Výzkum CES VŠEM

Tvorba odborných recenzovaných článků na daná témata ve spolupráci s lektory VŠEM.

 • Spolupráce na výzkumné činnosti VŠEM v rámci Centra ekonomických studií VŠEM a Centre for innovation studies VŠEM.
 • Student zasílá informaci ohledně oblasti svého zájmu, na jejíž základě mu je doporučen lektor vhodný k oslovení.
 • 5 bodů
Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Slevy pro studenty / absolventy VŠEM

Zprostředkování slev pro studenty a absolventy VŠEM v rámci zaměstnavatele, případně vlastní společnosti studenta.

 • Slevy se musí týkat vzdělávání, předplatného, členství, kulturních a společenských akcí, literatury, vzdělávacích a rozvojových kurzů, cestování atd.
 • Student dodá informace o typu/produktu, výši slevy a způsobu čerpání.
 • Sleva musí být platná po dobu min. 6 měsíců.
 • 5 bodů
Spolupráce se střední školou

Spolupráce se střední školou

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zástupci střední školy (prezentace studentů, zaměstnanců VŠEM, možnost distribuce propagačních materiálů apod.).

 • Student zasílá informace o škole a návrh konkrétního způsobu spolupráce včetně možných termínů/období.
 • V případě prezentace je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci se zástupci VŠEM.
 • 5 bodů
Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, kde studenti VŠEM mohou vykonávat odbornou praxi.

 • Vzor je k dispozici v SIS VŠEM/eVyhledavač VŠEM.
 • Student zašle podepsanou smlouvu.
 • Nesmí být zároveň použita v rámci odborné praxe (prezenční studenti).
 • 5 bodů
Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, která má zájem o zpracování výzkumu v oblasti ekonomiky/managementu/marketingu/lidských zdrojů.

 • Podpis smlouvy o smluvním výzkumu.
 • Student zprostředkuje kontakt v organizaci pro domluvu konkrétní náplně výzkumu a výše plnění.
 • Student zajistí podpis smlouvy, zašle podepsanou smlouvu.
 • Vzor smlouvy v požadované oblasti výzkumu bude studentovi zaslán na požádání.
 • 5 bodů
Selfie videa

Selfie videa

Krátké video na jedno z navrhovaných témat (případně vlastní téma).

 • Student video natáčí sám, kdy ze strany VŠEM je zajištěna postprodukce (střih a zveřejnění).
 • Formát videa je k dispozici na kanále Youtube VŠEM.
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Bodové ohodnocení záleží na kvalitě a originalitě nahrávky.
 • V rámci AR je možné vytvořit více videí pod podmínkou, že každé bude tematicky jiné.
 • Doporučujeme předchozí konzultaci podoby prostřednictvím Studijních formulářů.
 • 2 - 5 bodů / téma
Akce VŠEM

Akce VŠEM

V průběhu roku jsou studenti oslovováni ze strany VŠEM s nabídkou organizační podpory na vybraných akcích.

 • Den otevřených dveří - uvádění uchazečů, odpovídání na otázky uchazečů z pohledu studenta. Zpravidla od 17 hod., cca 3 hodiny.
 • Promoce - navádění hostů, práce v šatně.
 • Hosté VŠEM a jiné akce - navádění hostů, práce v šatně.
 • 2 - 5 bodů / akce
Podcasty VŠEM

Podcasty VŠEM

Student připraví podcast zaměřující se buď na jeho osobní pohled na VŠEM (pozitiva, negativa, jak probíhá studium, tipy na hladký průběh studia, apod.), nebo na odborné téma z praxe (finance, daně, právo, ekologie, apod.).

 • Student předem zasílá návrh obsahu svého podcastu, který musí být schválen ze strany VŠEM.
 • Délka trvání ccat 20-40 minut.
 • Nahrávku student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení.
 • Možnost natočit v Audiozuálním studiu VŠEM.
 • 2 - 5 bodů / podcast (v závislosti na kvalitě a originalitě nahrávky)
Účast na společenských akcích

Účast na společenských akcích

Absolventská setkání, Studentské konference, Studentské akce (Seznamovák, Zimovák, Zakončovák), sportovní aktivity a reprezentace VŠEM.

 • Student zasílá informaci o své účasti, která je následně ověřena u organizátora.
 • 1 - 3 body / akce
Dobročinné aktivity

Dobročinné aktivity

Zapojení se do libovolné dobročinné aktivity, např. darování krve a krevních složek, realizace/aktivní participace na charitativní akci, apod.

 • Student zdokumentuje svou dobročinnou aktivitu (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s označením @studium_vsem.
 • Následně student zašle PrintScr svého příspěvku.
 • 2 body