Management Department

The Department of Management is a specialized academic center, which provides lectures in relevant areas for bachelor's, master's and MBA studies.

Expert consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via formulare.vsem.cz.

Department recommends

Study subjects

Crisis management Law in sport
Management I Management II
Production and Operations Management Project Management
Quality Management Project Management II
Risk Management Management of change
Sport and Society Managerial Decision Making
Methodology for Quality Management Strategic Management
Business skills Strategic Analysis
Commercial transactions Management´s Systems
Operational programs Theory and Practice of Management
Organization and business management Principles of Management

< zpět

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Project Management

A graduate of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague, majoring in Economics and Management in Civil Engineering, and doctoral degree (Ph.D.) in Economics and Management in Civil Engineering. Practice: construction organization, and scheduling. Lectures and teaching in the field of preparation and construction management and project management since 1992. Certified Project Manager IPMA Level C Certified Project Manager (2006-2011).

Publications

 • Beran, V. - Dobiáš, J. - Karásek, J. – Tománková, J. - et al.: Rozhodování při zvyšování energetické účinnosti staveb, 1. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2011. 130 s. ISBN 978-80-01-04971-6.
 • Měšťanová, D. - Prostějovská, Z.- Tománková, J.: Investiční proces. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 108 s. ISBN 978-80-01-04726-2.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J.: Dlouhodobý rozvoj městského území s využitím dynamického modelu. In: Městské inženýrství, Stavební kniha 2011, 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. s. 55-61. ISBN 978-80-87438-09-1
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J. - Schneiderová, R.: Treshold 3.00 - Decision. Software splňující podmínky RIV. 2010.
 • Tománková, J.: Stavba od projektu k realizaci 2010. on-line kurs, VerlagDashofer 2010.
 • Schneiderová, R. - Tománková, J. - Beran, V. - Dlask, P.: Managemt udržitelného rozvoje území, část 3. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. 115 s. ISBN 978-80-01-04749-1.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Treshold v. 2.00. Nástroj pro podporu návrhu strategie rozvoje obce [Software splňující podmínky RIV]. 2009.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Spider v. 1.00.Program pro stanovení vlivů [Software splňující podmínky RIV]. 2009.
 • Čápová, D. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Hodnocení nákladů životního cyklu staveb. In Rozpočtování - významná opora v přípravě a řízení staveb: sborník příspěvků z mezinárodní konference [CD-ROM]. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, ISBN 978-80-01-04356-1.
 • Čápová, D. - Tománková, J. - Schneiderová, R. - Měšťanová, D. - Macek, D.: Metody hodnocení nákladů životního cyklu a příklady aplikace na stavby různé povahy. In IDEAS 09 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 1-10. ISBN 978-80-01-04449-0.
 • Tománková, J.: Metodika plánování projektů digitalizace katastrálních map. [Uplatněná certifikovaná metodika]. 2Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, 2.3.2009.
 • Tománková, J.: Řízení projektů digitalizace katastrálních map. [Uplatněná certifikovaná metodika]. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, 16.4.2009.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Treshold 1.00, [Autorizovaný software]. Vlastník: ČVUT, 2008
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J. - Anisimova, N.: RazvitieaglomeracijIn: Architěktura i stroitělstvoRossii. 2008, č. 11, s. 28-40. ISSN 0235-7259.
 • Čápová, D. - Brožová, L. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Modelling ofLifeCycleCostsofConstructionObject in UtilizationPhaseIn: TechnicalSheets 2007 - Part 1: Integrated Design ofStructures And Systems forConstruction. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008, p. 11-12. ISBN 978-80-01-04178-9.
 • Macek, D. - Tománková, J. - Čápová, D. - Beran, V.: Buildpass 2008 - obnova a údržba pozemních staveb[Autorizovaný software]. Vlastník: ČVUT, 2008
 • Prostějovská, Z. - Hačkajlová, L. - Tománková, J.: Management výstavbových projektů.Praha: ČVUT v Praze, 2008. 200 s. ISBN 978-80-01-04142-0.
 • Tománková, J.: Náklady na obnovu a údržbu v průběhu životního cyklu staveb. In: Vysoké školy na (euro) cestě k inovacím managementu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008, díl 1, s. 1-8. ISBN 978-80-245-1371-3.
 • Tománková, J. - Čápová, D. - Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. 199 s. ISBN 978-80-01-04166-6.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J.. Verifikace dlouhodobého rozvoje městského území s využitím dynamického modelu, část II - příklady rozvoje území
  In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2007. Ostrava: VŠB, 2007, s. 25-36. ISBN 978-80-248-1450-6.
 • Čápová, D. - Tománková, J. - Kremlová, L. - Schneiderová, R.: Plánování nákladů na obnovu a údržbu v průběhu životního cyklu stavebního objektu. In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007, s. 13-14. ISBN 978-80-01-03892-5.
 • Tománková, J.: CostPlanningForRenewal And MaintenanceOverTheBuildingLifeCycle. In: CentralEuropetowardsSuistainableBulding 07 Prague. Prague: CTU, Facultyof Civil Engineering, 2007, p. 105-110. ISBN 978-80-903807-8-3.
 • Tománková, J.: LifeCycleCosting As A ToolOfSustainableDevelopment In Construction. In: Sustainabledevelopmentofregions. Prague: CTU, Facultyof Civil Engineering, 2007, p. 184-187. ISBN 978-80-01-03735-5.
 • Tománková, J. - Beran, V. - Čápová, D. - Čásenský, M. - Kučera, V.: EUROPAS nemovitostí, 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 83 s. ISBN 978-80-01-03651-8.
 • Tománková, J.: Planning in the Project Management. In: Proceedings (1st ICEC-IPMA GlobalCongress) [CD-ROM]. Ljubljana: Slovenian Project Management Association (Slovensko združenje za projektni management - ZPM), 2006, vol. 1, s. 91-1-91-7. ISBN 961-6597-01-9.
 • Čápová, D. - Kremlová, L. - Schneiderová, R. - Tománková, J.:Modelling oftheinterdependencies in renovation and maintenanceprocessesduringbuildinglifecycles. In: TechnicalSheets 2005, Volume 2: TechnicalSheetsofResults. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2006, p. 3-4. ISBN 80-01-03631-6.
 • Čápová, D. - Tománková, J. - Schneiderová, R. - Kremlová, L.: Plánování nákladů na obnovu a údržbu v průběhu životního cyklu stavebního objektu. In: Ekonomická rizika životního cyklu staveb. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2006, s. 13-20. ISBN 80-01-03569-7.
 • Dlask, P. - Tománková, J.: COSTRegion. [Autorizovaný software]. Vlastník: ČVUT FS, 2006.
 • Tománková, J.: Technicko-ekonomická analýza stavebních objektů. In: Regenerace bytových domů - proměny bydlení. Ostrava: VŠB, 2006, s. 181-188. ISBN 80-248-1015-8.
 • Tománková, J. - Schneiderová, R. - Čápová, D. - Kremlová, L.: LifeCycleCostingoftheBuilding. In: Construction and Professional Practices (Proceedingsof EASEC 10). Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006, p. 97-102. ISBN 974-8257-20-7.
 • Tománková, J.: Určování nákladů životního cyklu budov. In: Rozvoj bydlení IV. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006, díl 1, s. 57-62. ISBN 80-01-03382-1.
 • Tománková, J. - Čápová, D. - Kremlová, L.:Modelování kauzálních závislostí procesů obnovy a údržby v průběhu životního cyklu stavebních objektů. In: Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT, Fakulta stavební, 2006, díl 1, s. 165-170. ISBN 80-214-3189-X.
 • Tománková, J. - Čápová, D. - Kremlová, L.: The LCC Modelling ofBuildingObjects. In: AdvancedEngineering Design AED 2006 [CD-ROM]. Prague: CTU, 2006, s. P3.09-1-P3.09-6. ISBN 80-86059-44-8.