Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Projektové řízení

Absolventka fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví (1981), a doktorského studia (Ph.D.) v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví (2004). Praxe: Metroprojekt Praha (projekty organizace výstavby, plánování projektů ve výstavbě). Od r. 1992 přednášky a výuka na stavební fakultě ČVUT v Praze v oboru přípravy a řízení staveb a projektového řízení. Certifikovaný projektový manager IPMA Level C, Certified Project Manager v r. 2006.

Publikační činnost

 • Čápová, D., Beran, V., Dlask, P., Kalčev, P., Tománková, J.: CompareCalc v. 1.5. - porovnání rozpočtů rekonstrukcí bytových jader. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015.
 • Beran, V., Čápová, D., Dlask, P., Kalčev, P., Tománková, J.: FasCalc v. 1.7. - rekonstrukce fasád bytových domů. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015.
 • Beran, V., Čápová, D., Dlask, P., Kalčev, P., Tománková, J.: RoofCalc v. 1.4 - realizační cena rekonstrukce střešního pláště. [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015.
 • Beran, V., Čápová, D., Prostějovská, Z., Tománková, J.: Hodnocení investičního záměru Bydlení pro seniory Račetice II. [Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. 2/2015. 11 s.
 • Beran, V., Čápová, D., Prostějovská, Z., Tománková, J.: Hodnocení investičního záměru Bytový dům pro seniory Wellcare Zaječov. [Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. 1/2015. 6 s.
 • Beran, V., Čápová, D., Dlask, P., Kalčev, P., Tománková, J.: Uznatelnost generovaných rozpočtů modernizace bytových jader. [Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl. předpisů]. 2014.
 • Beran, V., Čápová, D., Dlask, P., Kalčev, P., Tománková, J.: Uznatelnost generovaných rozpočtů modernizace fasády. [Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl. předpisů]. 2014.
 • Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7.
 • Tománková, J., Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I.: Výstavbový projekt (dokumentace, náklady, čas). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 110 s. ISBN 978-80-01-05388-1
 • Prostějovská, Z. Tománková, J. a kol. Projektový management. Praha: VŠEM, 2013. 176 s. ISBN 978-80-87839-00-3.
 • Měšťanová, D., Tománková, J., Schneiderová, R., Jakubíček, P. Příprava a provoz stavby I. Praha: Informatorium, spol. s r. o., 2012. 80 s. ISBN 978-80-7333-090-3. 
 • Tománková, J., Měšťanová, D., Čápová, D., Pospíchal, V. Příprava a provoz stavby II. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s r. o., 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0. 
 • Tománková, J., Čápová, D. Řízení projektů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. 193 s. ISBN 978-80-01-05163-4. 
 • Karásek, J., Beran, V., Ubralová, E., Tománková, J., Dobiáš, J. Rozhodování při zvyšování energetické účinnosti staveb v příkladech. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. 105 s. ISBN 978-80-01-05180-1. 
 • Beran, V., Dlask, P., Schneiderová, R., Tománková, J. Treshold GIS - uživatelská příručka. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 52 s. ISBN 978-80-01-04962-4. 
 • Beran, V. - Dobiáš, J. - Karásek, J. – Tománková, J. - et al.: Rozhodování při zvyšování energetické účinnosti staveb, 1. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2011. 130 s. ISBN 978-80-01-04971-6.
 • Měšťanová, D. - Prostějovská, Z.- Tománková, J.: Investiční proces. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 108 s. ISBN 978-80-01-04726-2.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J.: Dlouhodobý rozvoj městského území s využitím dynamického modelu. In: Městské inženýrství, Stavební kniha 2011, 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. s. 55-61. ISBN 978-80-87438-09-1
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J. - Schneiderová, R.: Treshold 3.00 - Decision. Software splňující podmínky RIV. 2010.
 • Tománková, J.: Stavba od projektu k realizaci 2010. on-line kurs, VerlagDashofer 2010.
 • Schneiderová, R. - Tománková, J. - Beran, V. - Dlask, P.: Managemt udržitelného rozvoje území, část 3. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. 115 s. ISBN 978-80-01-04749-1.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Treshold v. 2.00. Nástroj pro podporu návrhu strategie rozvoje obce [Software splňující podmínky RIV]. 2009.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Spider v. 1.00.Program pro stanovení vlivů [Software splňující podmínky RIV]. 2009.
 • Čápová, D. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Hodnocení nákladů životního cyklu staveb. In Rozpočtování - významná opora v přípravě a řízení staveb: sborník příspěvků z mezinárodní konference [CD-ROM]. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, ISBN 978-80-01-04356-1.
 • Čápová, D. - Tománková, J. - Schneiderová, R. - Měšťanová, D. - Macek, D.: Metody hodnocení nákladů životního cyklu a příklady aplikace na stavby různé povahy. In IDEAS 09 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 1-10. ISBN 978-80-01-04449-0.
 • Tománková, J.: Metodika plánování projektů digitalizace katastrálních map. [Uplatněná certifikovaná metodika]. 2Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, 2.3.2009.
 • Tománková, J.: Řízení projektů digitalizace katastrálních map. [Uplatněná certifikovaná metodika]. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, 16.4.2009.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Treshold 1.00, [Autorizovaný software]. Vlastník: ČVUT, 2008
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J. - Anisimova, N.: RazvitieaglomeracijIn: Architěktura i stroitělstvoRossii. 2008, č. 11, s. 28-40. ISSN 0235-7259.
 • Čápová, D. - Brožová, L. - Schneiderová, R. - Tománková, J.: Modelling ofLifeCycleCostsofConstructionObject in UtilizationPhaseIn: TechnicalSheets 2007 - Part 1: Integrated Design ofStructures And Systems forConstruction. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2008, p. 11-12. ISBN 978-80-01-04178-9.
 • Macek, D. - Tománková, J. - Čápová, D. - Beran, V.: Buildpass 2008 - obnova a údržba pozemních staveb[Autorizovaný software]. Vlastník: ČVUT, 2008
 • Prostějovská, Z. - Hačkajlová, L. - Tománková, J.: Management výstavbových projektů.Praha: ČVUT v Praze, 2008. 200 s. ISBN 978-80-01-04142-0.
 • Tománková, J.: Náklady na obnovu a údržbu v průběhu životního cyklu staveb. In: Vysoké školy na (euro) cestě k inovacím managementu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008, díl 1, s. 1-8. ISBN 978-80-245-1371-3.
 • Tománková, J. - Čápová, D. - Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. 199 s. ISBN 978-80-01-04166-6.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Tománková, J.. Verifikace dlouhodobého rozvoje městského území s využitím dynamického modelu, část II - příklady rozvoje území
 • In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2007. Ostrava: VŠB, 2007, s. 25-36. ISBN 978-80-248-1450-6.
 • Čápová, D. - Tománková, J. - Kremlová, L. - Schneiderová, R.: Plánování nákladů na obnovu a údržbu v průběhu životního cyklu stavebního objektu. In: Technické listy 2006. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2007, s. 13-14. ISBN 978-80-01-03892-5.
 • Tománková, J.: CostPlanningForRenewal And MaintenanceOverTheBuildingLifeCycle. In: CentralEuropetowardsSuistainableBulding 07 Prague. Prague: CTU, Facultyof Civil Engineering, 2007, p. 105-110. ISBN 978-80-903807-8-3.
 • Tománková, J.: LifeCycleCosting As A ToolOfSustainableDevelopment In Construction. In: Sustainabledevelopmentofregions. Prague: CTU, Facultyof Civil Engineering, 2007, p. 184-187. ISBN 978-80-01-03735-5.
 • Tománková, J. - Beran, V. - Čápová, D. - Čásenský, M. - Kučera, V.: EUROPAS nemovitostí, 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 83 s. ISBN 978-80-01-03651-8.
 • Tománková, J.: Planning in the Project Management. In: Proceedings (1st ICEC-IPMA GlobalCongress) [CD-ROM]. Ljubljana: Slovenian Project Management Association (Slovensko združenje za projektni management - ZPM), 2006, vol. 1, s. 91-1-91-7. ISBN 961-6597-01-9.

Pedagogická činnost

VŠEM

 • Projektový management – vedení Bakalářských a diplomových prací

ČVUT v Praze, Fakulta stavební:

 • Příprava a řízení staveb – přednášky a vedení cvičení
 • Projekt z přípravy a řízení staveb – vedení projektů
 • Řízení stavebních projektů – přednášky a vedení cvičení
 • Stavební management) – přednášky a cvičení
 • Vedení bakalářských, diplomových prací 
 • doktorské studium – školitel
 • Kurzy CŽV: Manažer stavebního projektu – vedení prací

Vyzvané přednášky a kurzy:

 • Pragoeduca – Povolování, realizaceí a užívání staveb (přednáška 12/2015)
 • Sekurkon – Řízení projektů ve výstavbě (kurs, 2012 – dosud) 
 • Gradua –Řízení výstavbových projektů (kurs, 03-05/2012) 
 • IIR – Projektový management ve stavebnictví (přednáška, 2010)
 • VŠE – Náklady životního cyklu staveb (přednáška, 2010)

Konference

 • Setkání odborníků odpovědných za bydlení a seminář Finanční podpora v zemích V4 se zvláštním zaměřením na seniory. Mezinárodní seminář. Praha: MMR ČR, 3. 12. 2015
 • Enterprise and the Competitive Environment (ECE 2014). Mezinárodní konference. Brno, 6.-7. 3. 2014 
 • Rozpočtování - významná opora v přípravě a řízení staveb. Mezinárodní konference. Praha: ČVUT v Praze, 2009
 • Konference „IDEAS 09“. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 
 • Konference „Vysoké školy na (euro) cestě k inovacím managementu“. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008
 • Konference „Městské inženýrství“. Karlovy Vary:TU Ostrava, 2007
 • Mezinárodní konference„CESB 07 (CentralEuropetowardsSuistainableBulding 07 Prague)“. Prague: CTU, Facultyof Civil Engineering, 2007
 • Mezinárodní konference „SD 07 (Sustainabledevelopmentofregions)“. Prague: CTU, Facultyof Civil Engineering, 2007
 • Mezinárodní konference „1st ICEC-IPMA GlobalCongress“. Ljubljana: Slovenian Project Management Association (Slovensko združenje za projektni management - ZPM), 2006
 • Konference„Regenerace bytových domů - proměny bydlení“. Ostrava: VŠB, 2006
 • Mezinárodní konference „EASEC 10“. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006
 • Konference „Cena a životní cyklus stavebního díla“. Brno: VUT, Fakulta stavební, 2006
 • Mezinárodní konference „AED 2006 (AdvancedEngineering Design)“ Prague: CTU, 2006

Granty

 • Projekt SFRB - 
 • Projekt OMEGA TA ČR – Nástroje podpory technicko-ekonomických procesů řízení; TD020040, 2014-2015
 • Projekt MMR – Odborná analýza investičních záměrů čtyř projektů Libereckého kraje, 2014
 • Projekt OPPA – Profesní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen – absolventek stavební fakulty, 2013-2014
 • Státní fond rozvoje bydlení – Evaluace investičních záměrů nájemního bydlení – smluvní výzkum 2012-dosud
 • Projekt FRVŠ MŠMT – Inovace předmětu Plánování a controlling 1, 2012, řešitelka
 • Výzkumný záměr MŠMT - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb a území;MSM 6840770006, 2005-2011
 • Výzkumné centrum MŠMT - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí; 1M684077001,2005-2011
 • Grant MMR – Koncepce územního plánování a disparity v území, WD-07-07-4, 2007-2011
 • Grant GAČR - Výzkum proměn bydlení v České republice; GA 103/05/2775, 2005-2007

Členství

 • ARS (Asociace rozpočtářů staveb)