Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Helena Hrůzová, CSc.

Ing. Helena Hrůzová, CSc.

Manažerské rozhodování, Managerial Decision Making

Absolventka VŠE v Praze oboru ekonomika a řízení průmyslu, kde rovněž získala vědeckou hodnost. Držitelka certifikátu distančního minima -  kurz pro učitele distančního vzdělávání, Univerzita Palackého Olomouc (2005),  European Computer Skills - ECDL, České společnosti pro kybernetiku a informatiku (2003) a certifikátů zahraničního studia Operations Management CEET Program, Massachusetts Institute of Technology, USA (1993) a Stanford Executive Program - the Graduate School of Business, Stanford University, USA (1992).

Praxe

 • Praxi získala ve stavebnictví. Podílela se na přípravě strategických dokumentů pro vstup ČR do EU. Spolupracuje s podniky, mezinárodními společnostmi, orgány státní správy, regionálními agenturami, poradenskými, konzultačními, vzdělávacími institucemi a zahraničními univerzitami. Předmětem jejího odborného zaměření je manažerské rozhodování, projektový management, operační management a prezentační dovednosti.

Publikační činnost

 • Manažerské rozhodování, Vysoká škola ekonomie a managementu 2007, ISBN: 978-80-87630-12-7.
 • (s J. Forem, L. Švecovou, J. Dědinou a J. Richterem) Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 409 s. ISBN 80-86929-15-9.
 • (s J. Forem, L. Švecovou, J. Dědinou a J. Richterem) Management 3 – Manažerské rozhodování [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. 30 s. ISBN 80-245-1156-8.
 • posudek „BARTOŠOVÁ, Jitka, Analýza změn rozdělení příjmů domácností v důsledku porevolučního procesu transformace hospodářství v ČR. 1.vyd. Jindřichův Hradec: VŠE.” Jindřichův Hradec: VŠE, 2006. 2 s.
 • posudek „PATÁK, Milan, Podnikový finanční management. 1.vyd. Praha: Radix.” Praha: Radix, 2006. 1 s.
 • (s J. Dvořáčkem a kol.) Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha: Oeconomia, 2005. 153 s. ISBN 80-245-0818-4.
 • Novo Nordisk se orientuje na udržitelný rozvoj. Zpravodaj VŠE, 2004, č. 2, s. 19. ISSN 1213-7146.
 • Praxe projektového managementu v konfrontaci s požadavky evropské unie. Praha 20.05.2004 – 21.05.2004. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha: VŠE, 2004, s. 171–176. ISBN 80-245-0678-5.
 • (s J. Fotrem a J. Dědinou) Manažerské rozhodování. 3. dopl. a přepr. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 250 s. ISBN 80-86119-69-6.
 • (s J. Richterem a L. Švecovou) Manažerské rozhodování. Přepr. vyd. Praha: VŠE FPH, 2003. 182 s. ISBN 80-245-0486-3.
 • Připravenost podniků na využití strukturálních fondů a vstup ČR do EU. Praha 23.01.2003. In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha: VŠE FPH, 2003, s. 48–52. ISBN 80-245-0419-7.
 • Uplatnění projektového řízení v evropském kontextu. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 6, s. 147–161. ISSN 0572-3043.
 • Managing Virtual Operations [CD-ROM].> 3. přepr. vyd. Praha: VŠE, 2003. 120 s.
 • Manažerem na jednotném trhu EU. Praha: VŠE, 2003. 22 s. Centrum pro evropskou integraci hospodářské komory ČR. Oponentské posudky na závěrečné práce.
 • (s J. Forem, L. Švecovou, J. Dědinou a J. Richterem) Manažerské rozhodování. Učební text zpracovaný v eDoceo [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003. 90 s.
 • Postavení, analýza a možnosti lobbyingu české podnikatelské sféry v evropské unii. Příprava českých podniků na vstup České republiky do Evropské unie. [Výzkumná zpráva]. Praha: VŠE FPH, 2003. 10 s.
 • Připravenost podniků na využití strukturálních fondů a vstup ČR do Evropské Unie. Příprava českých podniků na vstup České republiky do Evropské unie. [Výzkumná zpráva]. Praha: VŠE FPH, 2003. 4 s.
 • (s J. Forem, L. Švecovou, J. Dědinou a J. Richterem) Management 3 – Manažerské rozhodování [CD-ROM]. Praha: VŠE, 2002. 117 s. ISBN 80-245-0389-1. učební pomůcka pro DS.
 • Go fast as your talent takes you. Zpravodaj VŠE, 2002, č. 5, s. 7. ISSN 1213-7146.
 • Pracovní jednání CEMS koordinátorů v Praze. Zpravodaj VŠE, 2002, roč. N, č. 2, s. 5–6. ISSN 1213-7146.
 • Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan et al.Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 2002. 8 s. ISBN 80-7201-381-5.
 • Virtualitou k efektivnímu manažerskému vzdělávání. Plzeň 29.08.2002. In: Education for management. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2002. 3 s. ISBN 80-86596-09-5.
 • (s J. Soukupem a kol.) Příprava kurzů nabízených na VŠE v Praze distanční formou. Zpráva o realizaci rozvojového projektu. Praha: VŠE, 2002. 100 s.
 • (s J. Srpovou, J. Forem, L. Švecovou, J. Dědinou, J. Richterem aj.) Sbírka příkladů a případových studií z managementu. 1. vyd. Praha: VŠE FPH, 2002. 154 s. ISBN 80-245-0339-5.
 • (s. J. Richterem a J. Švecovou) Manažerské rozhodování. Cvičebnice s řešenými přiklady. 1. vyd. Praha: VŠE, 2001. 186 s. ISBN 80-245-0211-9.
 • posudek „BOTEK, Miroslav, Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu. 1. vyd. Praha: VŠCHT.” Praha: VŠCHT, 2001. 2 s.
 • posudek „SPÁČIL, Petr, Komparace daňových soustav v zemích EU. 1. vyd. Praha: VŠCHT.” Praha: VŠCHT, 2001. 2 s. Doktorská práce.
 • Den s Hilti na VŠE. Zpravodaj VŠE, 2001, č. 3, s. 13–15.
 • Připravenost podniků na využití strukturálních fondů EU v ČR. Tématický okruh č.2 Chování podniku v podmínkách přípravy na vstup do EU. [Výzkumná zpráva]. Praha: VŠE FPH, 2001. 18 s.
 • (s J. Fotrem a J. Dědinou) Manažerské rozhodování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3.
 • (se Z. Součkem) The Czech Republic – A Window of Economy. In: KOZMINSKI, Andrzej, YIP, George. Strategies For Central-Eastern Europe. London: MacMillan-Business, 2000, s. 86–119. ISBN 0-333-92054-6.
 • Virtual organisation. Bratislava 21.03.2000. In: Nové trendy v personálním managementu 2000. Bratislava: Kongresové centrum Technopol, 2000, s. 19–21. ISBN 80-5622-984-0.
 • Virtualitou ke konkurenceschopnosti. Bratislava 07.12.2000. In: Ekonomika, finance a manažment podniku – rok 2000. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000, s. 33–37. ISBN 80-225-1334-1.
 • (s J. Veberem a kol.) Management: základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 657 s. ISBN 80-7261-029-5.
 • (se Z. Součkem) Strategie rozvoje budějovického regionu [online]. České Budějovice  Rera, C., 1999. 163 s.
 • Soubor hesel k managementu. 1.vyd. In: ŽÁK, Milan et al.Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.
 • Superpodukt – konkurenční podmínka zítřka. Moderní řízení, 1999, roč. XXXIV, č. 8, s. 25–28. ISSN 0026-8720.
 • Virtuální organizace. MICB C, 1999, roč. 5, č. 3, s. 20–22.
 • Virtuální organizace. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 4, s. 26–28. ISSN 0026-8720.
 • Konzultační dokument NUTS 2. České Budějovice: Rera, C., 1999. 35 s.
 • Operační management. 1. vyd. Praha: VŠE, 1999. 151 s. ISBN 80-7079-706-1.
 • (s F. Kovářem a J. Veberem) Moderní přístupy soudobého managementu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Máchova kraje, 1998. 120 s. ISBN 80-25531.
 • (s T. Kubálkem) Uplatnění Paretova principu pro analýzu zásob produktů MS Access a MS Excel. In: Logistika 98. Prešov: Technická universita, 1998, s. 20–24.
 • Cena za jakost Malcoma Baldrige. Magazín ČSN, 1998, roč. 8, č. 4, s. 2–3. ISSN 0862-7932.
 • Economical Performance of the Czech Republic. Univerzity of Cluj Romania, 1998, roč. 2, č. 12, s. 125–133. ISSN 1220-0476.
 • Operační management. Řízení provozu ve výrobě a službách. 80 s. MBA/PIBS 1998.
 • Využití benchmarkingu při kontrole hospodárnosti ve státní správě. Metodicko-aplikační materiál. [Výzkumná zpráva]. Praha: Nejvyšší kontrolní úřad, 1998. 26 s. Benchmarking – Minicases, Examples and Solutions.
 • (s J. Veberem, J. Dědinou, F. Kovářem, J. Fotrem, J. Novákem a J. Srpovou) Management II. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 168 s. ISBN 80-7079-406-2.
 • (s J. Veberem, J. Dědinou, V. Kořenářem, M. Malým a J. Srpovou) Příklady z managementu a jejich řešení. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998. 112 s. Příklady pro střední školy a veřejnost. ISBN 80-7168-576-3.
 • (s R. Kalwaitem, K. Beniersem a A. Harrsinonem) Economical Consequences and Czech Managers Entrance into European Market. Contributions to European Business and Economy. 1. vyd. Hildburghausen: Frankenschwelle, 1998. 288 s. ISBN 0-3-861-077-2.
 • Operační management. Učební text MBA-PIBS č. 4. 1997. 79 s.
 • Benchmarkingové jiskření. Moderní řízení, 1997, č. 8, s. 34–37.
 •  P.F.Drucker – guru managementu. Moderní řízení, 1997, č. 7, s. 29–30.
 • Poradíme si s projektovým managementem? Manažer profesionál, 1997, č. 6, s. 3–5.
 • Renesance pro logistiku. Logistika, 1997, č. 12, s. 32–33.
 • Škola pro prezidentovu dceru. Ekonom, 1997, č. 43. 1 s.
 • (s J. Fotrem, R. Vlčkem, J. Dědinou a L. Mudrou) Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. 135 s.
 • Rozdělení kompetencí v akciové společnosti. Association Bulletin, 1996, č. 7, s. 5–7.
 • (s F. Kovářem, J. Veberem a d.) Moderní přístupy soudobého managementu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Máchova kraje, 1996. 167 s. ISBN 80-901730-7-1.
 • (s J. Veberem, J. Dědinou, J. Fotrem, E. Chvátalovou aj. Základy managementu. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 136 s. ISBN 80-7168-358-2.
 • (s E. Chvátalovou) Efektivnost zásobovací činnosti v podmínkách SPT Telecom, a.s., a HUT Praha, o.z. [Výzkumná zpráva]. Praha: SPT TELECOM, 1995. 120 s. (Další autoři: BURŠA, Zdeněk).
 • (s E. Chvátalovou) Logistické plánování s aplikací na podmínky centrální logistiky zásobování telekomunikací. [Výzkumná zpráva]. Praha: SPT TELECOM, 1995. 62 s. (Další autoři: BURŠA, Zdeněk, PECHÁČEK, Jiří).
 • International Survey of Service Operations Project. Výsledky výzkumu 2.etapy v ČR. [Výzkumná zpráva]. Bentley College, 1995. 60 s.
 • (s J. Fotrem, J. Dědinou, L. Mudrou a R. Vlčkem) Skupinové rozhodování a případové studie manažerského rozhodování. 1.vyd. Praha: VŠE, 1994. 118 s.
 • (s R. Thorpem, R. Boadenem a R. Wardem) The Development and Verification of Audit Material for the Assessment of World Class Manufacturing Within a Europen Operations Environment. In: 1st International Conference Operations Strategy and Performance. EOMA Conference Committee University of Cambridge, 1994.
 • International Survey of Service Operations. Lodging Industry: Corporate Survey. Pilot test and its analysis. 1.fáze mezinárodního výzkumu International Service Operations Management Project. [Výzkumná zpráva]. 1994. 17 s.
 • International Survey of Service Operations. Lodging Industry: Unit Survey. 1.fáze mezinárodního výzkumu International Service Operations Management Project. [Výzkumná zpráva]. 1994. 16 s.
 • (s M. Malým, j. Fotrem, P. Viertlem, E. Obermannovou a M. Synkem) Anglicko-český výkladový slovník pro manažery. 1.vyd. Praha: VŠE, 1994.
 • (s J. Makovcem, A. Šperlichem a kol.) Organizace a plánování výroby. Praha: VŠE, 1993. 274 s.

Pedagogická činnost

 • výuka VŠ kurzu Manažerské rozhodování v bakalářském, magisterském a MBA programu na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka VŠ kurzu Managerial Decision Making v programu Erasmus na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka VŠ kurzů Manažerské rozhodování, Projektový management a Řešení případových studií v mezinárodním podnikání na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • zapojení v mezinárodních studijních programech, např. Community of European Management Schools and International Companies
 • příležitostná vystoupení na vysokých školách v zahraničí (např. Manchester University, U.K., Richard Ivey School of Business, Kanada)

Granty a člentství

 • GAČR (2001-2003) – člen řešitelského týmu „Připravenost podniků na využití strukturálních fondů a vstup ČR do EU“
 • FRVŠ (2009) – vedoucí řešitelského týmu „Inovace předmětu Projektový management o nové trendy“
 • člen mezinárodních výzkumných týmů (např. the Harvard Business Schoool; UCLA, USA a Academy of Entrepreneurship and Management, Varšava; the Northeastern University+Boston University+Bentley College, USA; UNIDO)
 • člen poroty národních soutěží společnosti KPMG v řešení případových studií studenty VŠ

Konference

 • Analýza problémů facility managementu. Praha 25.05.2009. In: KRAUSE, Josef (ed.). Facility management – významná opora řízení v době recese [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2009, 8 s. ISBN 978-80-245-1530-4.
  Riziko jako imperativ projektu. Zlín 25.03.2009 – 26.03.2009. In: Projektový management – jistota x riziko [CD-ROM]. Zlín : Univerzita T. Bati, 2009,  8 s. ISBN 978-80-7318-808-5.
 • Vzdělanostní imperativ v období ekonomické krize. Brno 12.03.2009 – 13.03.2009. In: ŽUFAN, Pavel (ed.). Firma a konkurenční prostředí. Brno : MZLU, 2009, s. 170–176. ISBN 978-80-7392-088-3.
 • Úspěšnost projektů v domácím a mezinárodním kontextu. Praha 17.10.2008. In: KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2008. 8 s. ISBN 978-80-245-1408-6.
 • Řízení rizik v projektovém managementu. Praha 13.09.2007 – 14.09.2007. In: STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2007, 13 s. ISBN 978-80-245-1207-5.
 • Zralost trojimperativu projektového managementu. Košice 19.09.2007 – 21.09.2007. In: Ekonomika firiem 2007[CD-ROM]. Košice : Ekonomická univerzita Bratislava PHF Košice, 2007, 6 s. ISBN 978-80-225-2392-9.
  Ekonomika, finance a management projektů. Svit 27.09.2007 – 28.09.2007  In: Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2007. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave FPM, 2007, 6 s. ISBN 978-80-225-2382-0.
 • Trendy výuky managementu. Bratislava 24.11.2005 – 25.11.2005. In: Ekonomika, financie a manažment. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, 5 s. ISBN 80-225-2107-8.
 • Srovnání výuky managementu v České republice a v zahraničí. Praha 15.09.2005. In: Sborník příspěvků. Praha : Vysoká škola obchodní v Praze, 2005.
 • Podnikatelské projekty – forma spojení teorie s praxí. Brno 26.08.2004 – 27.08.2004. In: EDMAN 04. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 97–104. ISBN 80-86596-50-8.
 • Případové studie – učení zkušeností. Brno 28.08.2003. In: EDMAN 03. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 87–97. ISBN 80-86596-25-7.
 • Výuka projektového managementu na VŠE v Praze a požadavky praxe. Brno 21.09.2004. In: EDU 2004. Brno: VUT, 2004, s. 3–11. ISBN 80-214-2720-5.
 • Virtual Learning – A New Educational Challenge. Praha 10.09.2003 – 12.09.2003. In: Ekonomika a management 2003. Praha: VŠE, 2003, s. 52. ISBN 80-239-1538-X.
 • Euro-lobbing českých firem. Bratislava 06.11.2003 – 07.11.2003. In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2003. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003, s. 34–37. ISBN 80-225-1759-3.
 • Strategické dokumenty pro využití finanční pomoci EU. Bratislava 13.12.1999. In: Strategie podniku při vstupu do EU. Bratislava: Ekonomická Universita, 1999, s. 25–28. ISBN 80-225-1188-9.