Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Řízení projektů I a II

Absolvovala v roce 1965 ČVUT v Praze, Fakultu  stavební -  obor pozemní stavby a konstrukce. Po 4leté praxi v podniku  Armabeton, Praha (odd. prověrky projektů,  aplikace metody CPM) pracovala 5 roků v  Institutu poradenství v Praze (poté Institut čs. komitétu vědeckého řízení). V současnosti je již 37. rokem na ČVUT v  Praze, Fakultě stavební jako vysokoškolský učitel na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Od roku 1990  je docentkou v oboru ekonomika a řízení ve stavebnictví. Profesně se zabývá  stavební ekonomikou, managementem ve stavebnictví a projektovým řízením. V roce 2007 jsem získala mezinárodně platnou certifikaci „Certified Senior Project Manager (IPMA Level B)“. V současnosti pracuji na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví na částečný úvazek ve výuce  doktorského  programu.

Pedagogická činnost

 • výuka kurzů Projektový management I a II na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka kurzů: Projektový management I a I na ČVTU 
 • Doktorský program oboru ekonomiky a řízení ve stavebnictví (Stavební ekonomika a projektový management, Disertační  doktorské práce) ČVUT

Publikace

 • Prostějovská, Z. - Hačkajlová, L. - Tománková, J. - Hromada, E. - Tatýrek, V.:Management výstavbových projektů,Praha: ČVUT v Praze, 2008. 200 s. ISBN 978-80-01-04142-0.
 • Hačkajlová, L. - Hromada, E.:Oceňování nákladů životního cyklu stavebního díla při znalecké činnosti, In: Cena a životní cyklus stavebního díla.Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006, díl 1, s. 47-50. ISBN 80-214-3189-X.
 • Hačkajlová, L.:Stavební ekonomika a management, 3. vyd.Praha: Sobotáles, 2006. 265 s. ISBN 80-85920-79-4.
 • Hačkajlová, L.:Poptávka po bytech a modelový přístup k její simulaci, In: Ekonomická rizika životního cyklu staveb.Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2006, s. 39-40. ISBN 80-01-03569-7.
 • Hačkajlová, L.:Cenový a nákladový dozor In: Stavební, autorský a technický dozor investora.Praha: Verlag Dashöfer, 2003, díl 5, s. 1-6. ISBN 80-86229-61-0.
 • Hačkajlová, L.:Inženýrská činnost In: Stavební, autorský a technický dozor investora.Praha: Verlag Dashöfer, 2003, díl 1, s. 1-12. ISBN 80-86229-61-0.
 • Hačkajlová, L.Přehled o využití projektového řízení ve výstavbě In: Stavební, autorský a technický dozor investora.Praha: Verlag Dashöfer, 2003, s. 1-20. ISBN 80-86229-61-0.
 • Hačkajlová, L.:Projektové řízení a veřejné stavby In: PROMA 02 - "Projektové řízení".Plzeň: Sdružení Evida, 2002, díl 1, s. 75-81. ISBN 80-86596-13-3.
 • Hačkajlová, L.:Zavádění projektového řízení veřejných staveb In: Udržitelný růst stavebních kapacit vzhledem k přípravě firem české republiky ke vstupu na stavební trh EU.Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2002, s. 3-6. ISBN 80-01-02682-5.

 Granty a členství

 • IG ČVUT – Simulace efektivní poptávky pobytech řešitel projektu, řízení týmu
 • IG ČVUT Projektové řízení rizika veřejných zakázek CTU 309900701v roli vedoucího projektu – školitele
 • IG ČVUT Projektové řízení veřejných stavebních zakázek CTU 309900701v roli vedoucího projektu - školitele
 • Grant GAČR - Harmonizace činností engineeringu s EU; 1999-2002 GA 103/00/1484   
 • člen týmu 4 řešitelů (strategie, průběh IČ v projektech..) VZ č.6 MŠMT - Management udrž. rozvoje živ. cyklu staveb a území; 1999-2003 MSM 210000006
 • řešitel subprojektu (řízení týmu, strategie řešení, reporting..)VZ č.5 MŠMT - Management udrž. rozvoje živ. cyklu staveb a území; 2005-2011 MSM 6840770006
 • Společnost pro rozvoj bydlení – člen předsednictva
 • Společnost pro projektové řízení – člen certifikační rady

Konference

 • Hačkajlová, L.:Project Management in Education of Civil Egineers, In: Organization, technology and management in construction. Zagreb: Croatian Association for Organization in Construction, 2006, p. 16. ISBN 953-96245-6-8.
 • Hačkajlová, L.:Aplikace Project Managementu na akce vybraných veřejných investic ve výstavbě In: PRONT 04 Plzeň: EVIDA, 2004, díl 1, s. 54-59. ISBN 80-86596-54-0.
 • Hačkajlová, L.:Projektové řízení ve výuce stavebních inženýrůIn: Výuka projektového řízení na vysokých školách. Brno: VUT, 2004, díl 1, s. 32-37. ISBN 80-214-2720-5.
 • Hlaváček, T. - Hačkajlová, L.:Problem of the Choice and Optimal Subcontracts Prices AssesmentIn: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, s. 1128-1129. ISBN 80-01-02945-X.
 • Beran, V. - Dlask, P. - Frková, J. - Hačkajlová, L. - Tománková, J. - et al.:SW Tools for Engineering SupportIn: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. B, s. 1130. ISBN 80-01-02708-2.