Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Podniková informatika, Analýza a návrh informačního systému, Podnikové systémy

Jan Pour vystudoval fakultu národohospodářskou na VŠE v Praze. Je docentem katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Současně pracuje jako analytik ve společnosti ITG Praha. Profesně se orientuje na otázky řízení podnikové informatiky, koncepcí informačních systémů podniků a úlohy business intelligence. Je autorem nebo spoluautorem 11 knižních publikací, 26 vysokoškolských skript, 52 článků v časopisech a příspěvků na konferencích. Podílel se na řešení cca 120 projektů pro nejrůznější podniky a organizace v energetice, průmyslu, obchodě i ve státní správě. V současné době je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a redaktorem časopisu Systémová integrace.

Publikační činnost

 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika. 3. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 496 s. (40 %, VŠE)
 • Voříšek, J., Pour, J. a kol. Management podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-102-4. (50 %, VŠE)
 • Pour, J., Novotný, O., Maryška, M. Business Intelligence v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-065-2. (60 %, VŠE)
 • Basl, J., Maryška, M., Novotný, O., Pour, J. Řízení výkonnosti podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-040-9. (25 %, VŠE)
 • (s J. Baslem) SPIS vydal Manifest znalostní společnosti 2005. Bulletin CES VŠEM, 2006, 2, s. 6-7. ISSN 1801-1578.
 • (s J. Baslem) Informační společnost a ICT. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 9. ISSN 1801-2728.
 • (s A. Kadeřábkovou, K. Müllerem, J. Baslem), Inovační výkonnost. In: KADERABKOVA, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 79-125. ISBN 80-86131-64-5.
 • ICT České republiky v mezinárodním srovnání. Systémová integrace, 2005, č. 4. (v tisku)
 • (s J. Baslem) Problémy užití ICT na úrovni firem. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 12, s. 1-2. ISSN 1801-1578.
 • (s J. Baslem) Informační společnost a rozvoj užití ICT. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 11, s. 1-2. ISSN 1801-1578.
 • (s L. Gálou, P. Tomanem) Podniková informatika. Praha, Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4.
 • (s J. Baslem) Je ICT skutečnou konkurenční výhodou pro české firmy? Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 6, s. 5-6. ISSN 1801-1578.
 • Postavení firmy v informační společnosti. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 5, s. 6-9. ISSN 1801-1578.
 • (s J. Baslem) Co přinesla konference Systémová integrace 2005. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 5, s. 4-6. ISSN 1801-1578.
 • (s J. Baslem) ČSSI, CACIO, SPIS a jejich aktivity na českém trhu informatiky. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 5, s. 3-4. ISSN 1801-1578.
 • (s O. Novotným, D. Slánským) Business Intelligence. Praha, Grada 2005.
 • Faktory úspěšnosti Business Intelligence - užití a řešení. In: Systémová integrace (sborník mezinárodní konference). Praha, VŠE 2005, s. 377-388. ISBN 80-245-0895-8.
 • (s J. Baslem) Podnikové informační systémy v kontextu evropské informační společnosti. Businessworld, 2005, č. 8, ISSN 1213-1709.
 • (s D. Slánským) Efekty a rizika Business Intelligence. Systémová integrace, 2004, č. 2.
 • (s J. Voříškem) eds., System Integration 1994-2004, Proceedings of International Conference. Prague, VŠE 1994 – 2004.
 • Analytické aplikace směřují k vyšší dostupnosti. Systémová integrace, 2003, č. 4.
 • Dynamika BI a aktivity na českém trhu. Systémová integrace, 2003, č. 3.
 • Informační služby na www stránkách ČSSI. Systémová integrace, 2002, č. 3.
 • (a kol.) Informační systémy a elektronické podnikání. Praha, VŠE 2002.

Pedagogická činnost

VŠE Praha, katedra IT:

 • Informatika
 • Základy business intelligence
 • Finanční řízení podnikové informatiky
 • Informační systémy veřejné správy
 • Podnikové informační systémy

Granty a členství

 • Systémová integrace a informační management. Výzkumný záměr VŠE, 1999 – 2002.
 • Referenční modely IS/IT – grant FRVŠ, 2000.
 • Automatizace ve struktuře řízení národního hospodářství. Praha, Fakulta řízení, VŠE 1990.
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, MŠMT výzkumná centra, 1M0524, 2005-2009.
 • Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky, GA402/05/2210, 2005-2007.
 • člen Rady České společnosti pro systémovou integraci a redaktorem časopisu Systémová integrace
 • redaktor časopisu Systémová integrace
 • projekt GA ČR P403-10-0092 Advanced Principles and Models for Enterprise ICT Management u Grantové agentury České republiky 

Konference

 • (s J. Baslem) Inovace podnikových informačních systémů. Konference Firma a konkurenční prostředí 2006, Brno, 2.-3.3.2006.