Human Resources Department

Human Resources Department is a special educational department which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited Bachelor's, Master's and MBA study programmes.

Tuition and specialized consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via Study Form/Contact the Lecturer.

Department recommends

Study Subjects

Andragogy Management Psychology and Sociology Psychology I
Communication Skills Management Sociology Psychology II
Community Work Managerial Decision-Making Social Pathology
Corporate Culture Managerial Skills Social Pedagogy
Human Resources Development Negotiation and Problem Solving Social Work Management
Human Resources Management I Organization Culture Sociology
Human Resources Management II Personnel Business Management  
Leadership Personnel Management  

 

< zpět

Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH

Communication and Communication Skills, Communication Skills, Organization Culture, Corporate Culture, Social Pathology, Andragogy

Graduated from the Faculty of Arts, Charles Univesrity. Master's and doctoral studies, majoring in education, nursing, Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics degree in Public Administration and Regional Development. She qualified in the field of pedagogy at the University of Matej Bel in Banska Bystrica. Successfully completed the appointment procedures in the field of nursing at the Slovak Medical University in Bratislava. In 2009 she was appointed as a university professor. She focuses on education, health care management and specializes in issues of human resource management, education and methodology.

Publications

  • (s L. Pyšným) Problematika vzdělávání sester v ošetřovatelském managementu – inspirace australským výzkumem. In PADYŠÁKOVÁ, H., REPKOVÁ, A. (eds): Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. Zborník zo IV. medzinárodnej konferencie. Bratislava: SZU 2010, s. 46 – 52. ISBN 978–80-89352-47-0
  • (s L. Pyšným a J. Müllerovou) Control of pupils’ learning activity outside the classroom in the natural surroundings. Journal of Outdoor Activities, 4, 1, 2010, p. 48-53. ISSN 1802-3908
  • (s L. Pyšným a J. Pyšnou) Influence of outdoor physical activities on seniors' locomotive system. Journal of Outdoor Activities, 4, 1, 2010, p. 77–87. ISSN 1802-3908
  • (s M. Hajerem, J. Škodou a J. Pyšnou) Motivační program organizace. In ŠKODA, J., DOULÍK, P. (ed) Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Sborník z konference se zahraniční účastí Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009, s. 98 - 102. ISBN 978-80-7044-040-2
  • (s M. Hajerem) Strategie rozvoje školy a řízení pedagogického procesu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 118. ISBN 978-80-7044-861-8
  • (s M. Hajerem) Úvod do personálního managementu a vedení lidí v organizaci. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 140. ISBN 978-80-7044-859-5
  • (s M. Hajerem) Řízení organizace. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, s. 122. ISBN 978-80-7044-860-1
  • (s M. Hajerem, J. Škodou, P. Doulíkem  a J. Pyšnou) Řízení kvality života v organizaci. In KOL. AUTORŮ. Kvalita života I. Ústí nad Labem: Ústav zdravotnických studií UJEP, 2007, s. 68 - 76. ISBN 978-80-7044-893-9
  • (s J. Škodou) Kompetence koordinátorů kurikula školy. In. Sborník z mezinárodní konference „Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy“. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2006, s. 94-97. ISBN 80-7041-404-9.
  • (s J. Škodou a P. Doulíkem) Kurikulární reforma – reforma kompetencí koordinátorů kurikula školy. Mezinárodní konference „Cesta rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do škol“ Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2006, s. 46 - 50. ISBN 80-7044-832-6.