Human Resources Department

Human Resources Department is a special educational department which provides tuition in theoretical economics and the related practice-oriented disciplines within all accredited Bachelor's, Master's and MBA study programmes.

Tuition and specialized consultations

Consultation with the academic staff can be arranged via Study Form/Contact the Lecturer.

Department recommends

Study Subjects

Andragogy Management Psychology and Sociology Psychology I
Communication Skills Management Sociology Psychology II
Community Work Managerial Decision-Making Social Pathology
Corporate Culture Managerial Skills Social Pedagogy
Human Resources Development Negotiation and Problem Solving Social Work Management
Human Resources Management I Organization Culture Sociology
Human Resources Management II Personnel Business Management  
Leadership Personnel Management  

 

< zpět

Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

Corporate Culture

Graduate from the University of Economics Prague. She currently works as an assistant professor in the Department of Microeconomics Faculty of Business Economics. She specializes in economics, relationships, ethics and economics, business ethics and corporate responsibility.

Publications

 • Tajemství fiskální politiky prvorepublikového Československa. (Rec.: DOLEŽALOVÁ, Antonie, Rašín, Engliš a ti druzí. Československé státní rozpočty v letech 1918-1938. Praha: Oeconomica, 2007.) In: Marathon, 2009, roč. 13, č. 3, s. 2–26. ISSN 1211-8591. 
 • (s P. Sirůčkem)  Předchůdci neoklasické doktríny a teorií. Marathon, 2009, roč. 13, č. 3, s. 2–26. ISSN 1211-8591. 
 • (s P. Sirůčkem)  Předchůdci neoklasické ekonomie. E+M. Ekonomie a Management, 2008, roč. XI, č. 3, s. 23–28. ISSN 1212-3609. 
 • Etický a sociální rozměr v díle českého národohospodáře Albína Bráfa. Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948. Praha : Oeconomica, 2007. 35 s. 
 • Morální rozměr dv díle K.Engliše. Olomouc 13.09.2007. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [CD-ROM]. Olomouc : Universita Palackého, 2007, s. 56–61. ISBN 978-80-903808-8-2. 
 • Albín Bráf – eticky a socialně smýšlející ekonom. Marathon [online], 2007, roč. XI, č. 6, s. 3–9. ISSN 1211-8591. URL: http://www.valencik.cz/marathon. 
 • (s P. Sirůčkem) Ekonomie – matematika slastí a strastí či věda etická (vybrané problémy). Praha 20.09.2007. In: SOUKUP, Jindřich, LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0274-0. 
 • (s P. Sirůčkem) Ekonomie – matematika slastí a strastí či věda etická(vybrané problémy). Praha 20.09.2007. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 10 s. ISBN 978-80-254-0275-7. 
 • (s P. Sirůčkem) Práce a kapitál v soudobé fázi globalizace – teoretický a tický rozměr (vybrané problémy). Praha 13.09.2007 – 14.09.2007. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2007. 9 s. ISBN 978-80-245-1207-5. 
 • Ekonomické dějiny a dějiny ekonomie poprvé společně. (Rec.: SIRŮČEK, Pavel, aj., Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. 1. vyd. Slaný : Melandrium.) In: Marathon [online], 2007, roč. n, č. 3, s. 25–27. ISSN 1211-8591. URL: http://www.valencik.cz/marathon. 
 • (s M. Nečadovou) Volba transformační strategie v ČR. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. Sestavovatelské práce Zuzana Džbánková. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka). 
 • (s J. Dobrylovským) Produktivita práce a situace českých firem na trzích v západní Evropě. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-86175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 4 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • (s J. Dobrylovským) Podniková kultura – nástroj efektivního řízení moderní firmy. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-96175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 9 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • Podnikatelské prostředí v ČR před vstupem do EU – primární výzkum. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvisloasti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • Zdravá podniková kultura – předpoklad adaptace. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný: Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • (s M. Nečadovou) Privatizace v České republice – použité metody a důsledky pro podnikovou sféru. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka). 
 • (s M. Nečadovou) Reálná a nominální konvergence – problémy české ekonomiky v procesu připojování ČR k EU. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • The Ethical Dimension of Globalization. Marathon [online], 2007, roč. XI, č. 2, s. 33–34. ISSN 1211-8591.
 • Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský program VŠE v Praze. Praha: VŠE FPH, 2006. 2 s. Posudek na skripta.
 • (s I. Duškovou) Etická dimenze institucionálních změn (praktikum). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. 102 s. ISBN 80-245-1100-2.
 • Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let. Praha: VŠE FPH, 2006. 2 s. Posudek IGA 504025.
 • (s P. Sirůčkem) Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). E+M. Ekonomie a Management, 2006, roč. IX, č. 3, s. 19–33. ISSN 1212-3609.
 • (s J. Dvořáčkem, T. Kafkou, H. Kopalovou, H. Mikovcovou, H. Sedláčkem, H. Hrůzovou, J. Dobrylovským, L. Halfarovou a M. Nečadovou) Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha: Oeconomia, 2005. 153 s. ISBN 80-245-0818-4.
 • (s I. Duškovou) Etické klima podnikatelského prostředí v ČR očima manažerů. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUP, Jindřich, SOUKUPOVÁ, Jana, MACÁKOVÁ, Libuše, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný: Melandrium, 2005, s. 262–269. ISBN 80-86175-43-X.
 • posudek „HECZKO, Stanislav, SIRŮČEK, Pavel, Základy ekonomie – cvičebnice (pracovní a metodické listy). Ústí nad Labem: FSE UJEP.” 2005. 2 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studijní programy. 2. přepr. vyd. Praha: VŠE.” 2005. 2 s.
 • Strategie podniku a společenská odpovědnost firem. In: Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný: Melandrium, 2005, s. 270–274. ISBN 80-86175-43-X.
 • (s I. Duškovou) Etická dimenze institucionálních změn – vybrané problémy. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 123 s. ISBN 80-245-0961-X.
 • (s P. Sirůčkem a M. Nečadovou) Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných specializovaných předmětů přednášených KMIE FPH VŠE v Praze [online]. [Výzkumná zpráva]. Praha: KMIE FPH VŠE, 2005. 223 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NEČADOVÁ, Marta, MACÁKOVÁ, Libuše, Mikroekonomická teorie I. – cvičebnice. 2. aktualizované vyd. Slaný: Melandrium.” Praha: VŠE, 2004. 3 s.
 • (s L. Breňovou a M. Nečadovou) Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. 133 s. ISBN 80-86729-03-6. Studie 3/2003.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 1. vyd. Praha: Oeconomia.” Praha: VŠE, 2003. 3 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NESET, Pavel, Makroekonomická teorie I. 1. vyd. Slaný: Melandrium.” Praha: VŠE, 2003. 3 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NESET, Pavel, aj., Makroekonomická teorie I – cvičebnice (1. část). 2. aktual. vydání. Slaný: Melandrium, 2003.” Praha: VŠE FPH, 2003. 3 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NEČADOVÁ, Marta, MACÁKOVÁ, Libuše, Mikroekonomická teorie I – cvičebnice. 2. aktual. vydání. Slaný: Melandrium, 2003.” Praha: VŠE FPH, 2003. 3 s.
 • Etické a sociální aspekty v dílech českých ekonomů. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 10, č. 8, s. 123–138. ISSN 0572-3043.
 • Etické aspekty ekonomického prostředí ČR. Marathon, 2003, roč. 6, č. 49, s. 3–19. ISSN 1211-8591.
 • (s J. Dobrylovským, L. Halfarovou a M. Nečadovou) Adaptace podnikové sféry na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování. Obhájeno 15.10.2003. Praha: VŠE, 2003. 127 s.
 • Etické aspekty ekonomického prostředí ČR v procesu připojování k EU – teoretický pohled a praktické zkušenosti : Doktorská disertační práce. Praha: VŠE FPH, 2003. 145 s.
 • (s I. Duškovou) Institucionální rámec podnikání [CD-ROM]. Praha: VŠE FPH, 2003. 119 s. Multimediální pomůcka k předmětu.
 • (s J. Soukupem, L. Breňovou, J. Dobrylovským, L. Macákovou, L. Halfarovou a J. Kramešem) Ekonomie pro veřejnou správu [CD-ROM]. Praha, 2003. 120 s. On-line učební pomůcka.
 • (s J. Soukupem, L. Breňovou, J. Dobrylovským, L. Macákovou a L. Halfarovou) Multimediální pomůcka k předmětu Mikroekonomie I [CD-ROM]. Praha: VŠE FPH, 2003. 102 s. 
 • Racionální a neracionální motivy lidského jednání. (Rec.: RIDLEY, Matt, Původ ctnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.) In: Marathon, 2002, roč. 8, č. 11 – zvláštní číslo, s. 1–5. ISSN 1211-8591.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NEČADOVÁ, Marta, Mikroekonomická teorie I. 1. vyd. Slaný: Melandrium.” Praha: VŠE FPH, 2001. 2 s.
 • (s L. Breňovou) posudek „SIRŮČEK, Pavel, Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky pro navazující magisterský studijní program. 1. vyd. Praha: VŠE.” Praha: VŠE FPH, 2001. 2 s.
 • Etika hospodářství. (Rec.: RICH, Adolf, Etika hospodářství. 1. vyd. Praha: Oikumené.) In: Marathon 2001, roč. 6, č. 4, s. 47–51. ISSN 1211-8591.
 • Etika hospodářství. (Rec.: RICH, Adolf, Etika hospodářství. 1. vyd. Praha: Oikumené.) In: Marathon, 2001, roč. N, č. 1, s. 32–40. ISSN 1211-8591.
 • (s J. Soukupem, L. Breňovou, J. Dobrylovským, L. Macákovou a L. Halfarovou) Základní kurz mikroekonomie – online [online]. 1. vyd. Praha: VŠE FPH, 2001. 325 s.