VŠEM > Výzkum a projekty > Ekonomické listy VŠEM

Čas čtení: 3 min.Ekonomické listy VŠEM

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické listy VŠEM (vydáván od 31.5.2010) tematicky navazuje na předchozí vydávání Bulletinu CES VŠEM.

Přehled vydání Ekonomických listů VŠEM

2019

 • Vydání 02/ ročník 2019, Puhlík, P., Linhart, Z.: Atributy marketing událostí; Sirůček, P., Džbánková, Z.: Národohospodář F. L. Rieger.
 • Vydání 01/ ročník 2019, Ježková Petrů, G.: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - kategorizace organizací podle používaných vzdělávacích metod; Dobrylovský, J.: Nejdelší ekonomické cykly; Coufal, J., Brezina, P.: Bernard Bolzano and Theory of Probability

2018

 • Vydání 02/ ročník 2018, Coufal, J., Tobíšek, J.: Bayesian Approach to Variable Selection in Linear Regression Model; Balážová, E., Lichý, J., Šulek, R.: Nákladové funkcie v praxi; Brázda, S., Linhart, Z.: Rebranding na Google Trends; Coufal, J., Šmejkalová, J.,  Tobíšek, J.: University a umělá inteligence.
 • Vydání 01/ročník 2018, Linhart, Z., Uxová, K.: Postoje v rozvojové komunikaci; Linhart, Z., Pexová, T.: Test obratu postoje diváka vlivem právě shlédnuté reklamy; Vondráček, O., Eibl, M.: Etiketa daňové transparentnosti a odpovědnosti jako nástroj boje proti korporátní daňové optimalizaci; Kubová, P., Smolová, H., Urbancová, H.: Preference studentů VŠEM v oblasti pohybových a sportovních aktivit; Linhart, Z., Uxová, K.: Maximalizace návratnosti investice pomocí reklamy; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM – Diferenciální počet.

2017

 • Vydání 03/ročník 2017, Bohatá, M., Žák, M.: Náměty k definováni etické politiky vysokých škol; Vlková, M., Urbancová, H.: Proces získáváni pracovníků s důrazem na externí personální marketing: Případová studie; Gruntová Kolingerová, H.: Uplatňovaní systémů kompenzace a odměňovaní pracovníků v českých organizacích z perspektivy hodnoceni organizační výkonnosti; Bock, M., Tichý, J.: Finanční deriváty obchodované na pražské burse v meziválečném období; Smolová, H., Kubová, P., Urbancová, H.: Akademická prokrastinace studentů VŠEM; Šnydrová, M, Šnydrová, I., Vnoučková, L.: Hodnocení přínosu studia na vysoké škole z pohledu absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu; Karelová, K.: Přehled současné makroekonomické situace v zemích Vyšehradské skupiny s důrazem na podnikatelské prostředí; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM – Lineární algebra; Mind Power: Flexibilní síťové struktury pro výzkum a posíleni efektivity vysokoškolského vzdělávaní;  Mind Power: Podpora finanční gramotnosti obyvatel České republiky; Skill-port VŠEM: Váš maják ve světě znalosti, dovednosti a osobního rozvoje
 • Vydání 02/ročník 2017, Balážová, E.: Komparácia možností financovania majetku podniku z externých zdrojov; Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Vývoj hodnocení kvality ekonomických předmětů studenty vysoké školy; Bohatá, M.: Etické kodexy univerzit a vysokých škol; Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L.: Vnímání příčin uplatnitelnosti absolventů a jejich závislosti a specifika u dílčích skupin; Zborková, J.: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM rozvojem kvality výuky a kompetencí absolventů VŠEM za využití softwarových nástrojů ERP systémů
 • Vydání 01/ročník 2017, Vondráček, O., Eibl, M.: Poučení z Taxleaks: analýza příčin globálních daňových skandálů; Vnoučková, L., Šmejkalová, J., Smolová, H., Urbancová, H.: Vnímání standardů kvality výuky a vzdělávání studenty VŠ; Coufal, J., Tobíšek, J.: Šifrování s maticemi; Zborková, J.: Zvýšení konkurenční výhody VŠEM rozvojem kvality výuky a kompetencí absolventů VŠEM za využití softwarových nástrojů ERP systémů; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Flexibilní síťové struktury pro výzkum a posílení efektivity vysokoškolského vzdělávání (Mind Power); Generace Y – vzdělá(vá)ní dětí milénia

2016

 • Vydání 03/ročník 2016, Holečková, L.: Přínosy metody Argumentační esej ve výuce ekonomických předmětů; Coufal, J., Šmejkalová, J., Tobíšek, J.: Projekt Matematika VŠEM – Lineární algebra; Šmejkalová, J.: Proces vyhodnocení strategických trendů v oblasti poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělávání – Analýza vnějšího prostředí VŠEM; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“
 • Vydání 02/ročník 2016, Linhart, Z., Linhart, J.: Učení se z odstálých hodnot; Nedeliaková, E., Panák, M.: Inovatívne prístupy aplikácie dynamických modelov kvality v manažmente dopravných služieb; Vnoučková, L., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Dílčí oblasti hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty – Formativní hodnocení vybraných oblastí; Šmejkalová, J.: Proč se zabývat kvalitou vysokoškolského vzdělávání?
 • Vydání 01/ročník 2016, Kubová, P: Řešení environmentálních rizik prostřednictvím pojistných trhů; Linhart, Z., Linhart, J.: Učení identifikací postojových bloků; Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H., Šmejkalová, J.: Hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty podle odborných oblastí; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“

2015

 • Vydání 03/ročník 2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Strategie získávání a řízení talentů v zemědělských podnicích; Coufal, J., Tobíšek, J.: From Binomial to Black–Scholes Model; Kovář, P.: Metody úročení bankovních produktů českých bank
 • Vydání 02/ročník 2015, Boháček, J.: Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu; Hudcová, Š.: Interní sociální sítě jako nástroj pro řízení znalostí; Coufal, J., Tobíšek, J.: Finanční matematika VŠEM; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje
 • Vydání 01/ročník 2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Rozvoj zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, Tišlerová, K.: Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce, Kratinová, E., Vnoučková, L.: Prokrastinační chování v mezinárodních organizacích, Coufal, J., Tobíšek, J.: Matematika VŠEM a e–learning; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje

2014

 • Vydání 03/ročník 2014, Maialeh, R.: Teorie lidské motivace a teorie užitku jako konfrontace partikulárního a obecného, Šnýdrová, M.: Změny struktury pracovního trhu v souvislosti s nástupem generace Y a dopady těchto změn na získávání zaměstnanců, Smolová, H., Urbancová, H.: Budování značky zaměstnavatele
 • Vydání 02/ročník 2014, Čejka, R., Vnoučková, L.: Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice, Navrátilová, M., Urbancová, H., Čermáková, H.: Povědomost mladší generace o obchodním konceptu Fair Trade, Boháček, J.: Vliv produktových inovací na inovativní image značek piva v České republice
 • Vydání 01/ročník 2014, Tichý, J.: Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe, Stachová, K.: Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním zamestnancov, Venclová, K., Vostrá Vydrová, H.: Knowledge continuity ensuring of key employees in given sample of organizations in the Czech Republic, Urbanec, J. Přístupy k hodnocení bezpečnosti informací v organizacích v České republice

2013

 • Vydání 03/ročník 2013/31.12.2013, Šumná, P. Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice, Urbanec, J. Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech a návratnost investic, Smolová, H., Vnoučková, L. Profily a postoje příjemců reklamního sdělení
 • Vydání 02/ročník 2013/30.8.2013, Jindřichovská, I., Kocmanová, Š., Purcarea, I.: Recent Trends in CSR and Corporate Ethics, Urbancová, H.: Faktory ovlivňující vertikální přenos znalostí: Výsledky faktorové analýzy, Kubáňková, M.: Analýza podmínek vykazování dotací podle IAS 20
 • Vydání 01/ročník 2013/2.4.2013, Spěváček, V.: Nová recese české ekonomiky, Strachotová, D.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče, Coufal, J.: Matematický servis ekonomii

2012

 • Vydání 03/ročník 2012/31.12.2012, Vintrová, R.: Zaostávání konvergenčního procesu české ekonomiky v období recese, Kindlová, E.: Hypoteční krize a rakouská teorie cyklu, Herot, P.: Prezentace stavu ekonomiky v médiích a důvěra v ekonomiku, Skálová, P.: Podnikatelské prostředí a etika podnikání, Rýdlová, B.: Vybrané ekonomické aspekty oceňování podniků pro účely nedobrovolných transakcí, Vnoučková, L.: Interní příčiny mobility zaměstnanců: Výsledky shlukové analýzy
 • Vydání 02/ročník 2012/30.8.2012, Spěváček, V.: Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi, Vintrová, R.: Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období recese, Špaček, M.: Využití metody scénářů při oceňování podniku, Koleňáková, L.: Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty podniku?, Volkánová Z.: Možnosti určení hodnoty výrobních strojů a zařízení pro stanovení celkové hodnoty podniku, Zima P.: K některým problémům oceňování z pohledu právní praxe
 • Vydání 01/ročník 2012/30.4.2012, Wawrosz, P.: Institucionální versus neoklasická ekonomie, Pavelka, T., Vývoj cenové hladiny v České republice, Cícha, M.: Neparametrický odhad implikované RND funkce z tržních cen opčních instrumentů a jeho aplikace na český trh, Linhartová, L.: Řízení mobility a její vliv na efektivitu organizací

2011

 • Vydání 10/ročník 2011/31.12.2011, Vintrová, R.: Reálná konvergence zemí EU-5 v období recese, Speváček, V.: Hubená léta české ekonomiky, Rojíček, M.: Žebříček konkurenceschopnosti odvětví v české ekonomice, Žďárek, V.: Analýza MMF: reakce měnové politiky na změny mezinárodních cen a problém dvojího růstu
 • Vydání 09/ročník 2011/30.11.2011, Vološin, M., Vološinová, D.: Development of the Slovak Economy and its Competitiveness after the Euro Adoption, Filip, D.: The Analysis of Czech Investment Funds Performance, Mach, P.: Ústavní omezení zadlužování jako cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti
 • Vydání 08/ročník 2011/31.10.2011, Rojíček, M.: Rok 2011: nadějný začátek a udýchaný poločas, Šedivá, Z.: Mobilní zařízení podporují vzdělávací proces, Pavelka, T.: Dopad ekonomické recese na dlouhodobou nezaměstnanost v České republice, Gibarti, J., Jalochová, H.: Koncepce společenské odpovědnosti a dotazníkové šetření v Moravskoslezském kraji
 • Vydání 07/ročník 2011/30.9.2011, Kahoun, J.: Dopady krize na regionální trh práce v ČR, Králová, D.: Dynamická analýza portfolia investičních fondů, Pour, J.: Cloud computing - možnosti a problémy užití
 • Vydání 06/ročník 2011/30.6.2011, Spěváček, V.: Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi), Vintrová, R.: Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011-2012), Žďárek, V.: Vývoj na trhu s energetickými komoditami a pohyb mezinárodního kapitálu, Cícha, M.: Dynamika sentimentu českého trhu získaná z cen opčních instrumentů
 • Vydání 05/ročník 2011/ 31.5.2011, Kahoun, J.: Měření regionálního HDP: důchodový a produkční princip, Pavelka, T.: Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice, Muller, K.: Inovační politika v postlisabonské situaci, Jindřichovská, I., Purcarea, I.: Sustainability Reporting in Romania and in the Czech Republic: a Comparative Study
 • Vydání 04/ročník 2011/ 30.4.2011, Rojíček, M.: Hlavní trendy v české ekonomice v roce 2010, Šedivá, Z.: ICT a e-learning ve firemním vzdělávání, Žďárek, V.: Mezinárodní pohyb kapitálu v roce 2010 a environmentální investice
 • Vydání 03/ročník 2011/31.3.2011, Spěváček, V.: Makroekonomická nerovnováha - vážný problém světové ekonomiky, Vintrová, R.: Směry užití HDP a veřejné rozpočty v mezinárodním srovnání, Laboutková, Š.: Transparentnost lobbingu v EU: mírný pokrok v mezích zájmů průmyslové lobby
 • Vydání 02/ročník 2011/28.2.2011, Bajzíková, A., Žák, M.: Finanční krize a její dopady na ekonomickou svobodu, Pour, J.: Podniková informatika pohledem uživatele, Žďárek, V.: Reakce EU na finanční krizi a problémy ekonomické koordinace, Klacek, J.: K otázkám měřením ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku
 • Vydání 01/ročník 2011/31.1.2011, Vintrová, R.: Výhled vývoje ekonomiky EU v letech 2011-2012, Spěváček, V.: Česká ekonomika z pohledu institucionálních sektorů, Rojíček, M.: Globalizace hodnotových řetězců, Lhotan, P., Pour, J.: Podniková informatika v řízení dodavatelských řetězců

2010

 • Vydání 06/ročník 2010/31.12.2010, Žďárek, V.: Fiskální konsolidace a její vliv na ekonomiky, Cícha, M.: Practical Interest Rate Risk Management, Žák, M., Procházková, J.: Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky v České republice, Kahoun, J.: Regiony ČR v době globální ekonomické recese, Müller, K.: 4. mezinárodní konference o indikátorech a koncepcích inovací (ICICI 2010)
 • Vydání 05/ročník 2010/30.11.2010, Vintrová, R.: Dopady recese na ekonomickou pozici a konkurenceschopnost zemí EU-5, Rojíček, M.: Makroekonomické souvislosti mezinárodního obchodu, Kahoun, J.: Analýza konkurenceschopnosti Zlínského kraje, Gibarti, J.: Inovační aktivity podniků v krajích
 • Vydání 04/ročník 2010/31.10.2010, Spěváček, V.: Pozvolné oživení české ekonomiky, Cícha, M.: Plně neparametrický odhad volatility a driftu úrokové sazby PRIBOR 3M, Pour, J.: Faktory ovlivňující řešení business intelligence, Luňáčková, P.: Politika na ochranu hospodářské soutěže
 • Vydání 03/ročník 2010/30.9.2010, Rojíček, M.: Dopady ekonomické krize na nabídkovou stranu ekonomiky, Kahoun, J.: Regionální disparity v ČR - HDP versus disponibilní důchod, Mizera, J., Pour, J.: Hodnocení investic do podnikové informatiky, Gibarti, J.: Kvalita života v krajích
 • Vydání 02/ročník 2010/30.6.2010, Spěváček, V.: Obtížná rekonvalescence světové ekonomiky, Vintrová, R.: Výhledy vývoje ekonomiky EU, Žďárek, V.: Dynamika trhu práce v době krize a obnova vnější rovnováhy pohledem MMF, Slaný, M.: Vývoj měnových podmínek v kontextu současné finanční krize
 • Vydání 01/ročník 2010/31.5.2010, Spěváček, V.: Recese české ekonomiky a její makroekonomické souvislosti, Vintrová, R.: Reálná konvergence a její faktory, Bajzíková, A., Žák, M.: Nově v boji proti korupci? Index globální integrity, Luňáčková, P., Müller, K.: Inovace a životní prostředí