VŠEM > Studium VŠEM > Doktorandské programy Ph.D. / DBA

Čas čtení: 1 min.Doktorandské programy Ph.D. / DBA

Doktorandské studijní programy realizované v prezenční, kombinované a distanční formě studia v rámci akreditační organizace ACBSP (programy nejsou akreditovány MŠMT ČR).

GLOBAL CRISIS MANAGEMENT

GLOBAL CRISIS MANAGEMENT

 • Global crisis management
 • Global leadership
 • Project development
 • Technical and technological skills
 • Global management skills

Obsah a forma studia

Doktorský stupeň studia je určen již pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se chtějí více věnovat vědecké práci, mají hlubší zájem se dále vzdělávat a vědecky pracovat v oblasti ekonomie a managementu. Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti, které budou schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi.

Studium vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů a k uplatňování nových poznatků v praxi. Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických, kdy volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kurzů předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho dizertační práce.

 • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle)
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).

Charakteristika a obsah oboru

Doktorský studijní obor obsahuje 2 výukové bloky (základní blok, specializační blok). Studijní předmět je ukončen zkouškou (ZK). Celé studium je ukončeno soubornou ústní závěrečnou zkouškou (ZZK) a obhajobou disertační práce (DSP). Studijní program má standardní délku studia 3 roky.

 • Základní blok (4 předměty) absolvování všech studijních předmětů základního bloku a složení souborné závěrečné zkoušky z předmětů základního bloku.
 • Specializační blok (10 předmětů) absolvování minimálně dvou studijních předmětů ze specializačního bloku.
 • Závěrečná práce (DSP) vypracování a obhajoba disertační práce.

Podmínky kontroly studia

 • Student má povinnost absolvovat všechny povinné studijní předměty (základní blok) a minimálně 2 jím vybrané studijní předměty (specializační blok).
 • Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a workshopů s vyučujícím.
 • Školitele disertační práce si student volí v prvním trimestru studia.
 • Podmínka sestavení a schválení ISP a volby školitele pro možnost absolvování zkoušek.
 • Zkouška z cizího jazyka (AJ nebo NJ) v minimální úrovni - pokročilí (Anglický jazyk alespoň B2).
 • Zkoušky (obhajoby projektů) jsou komisionální (hodnocení Vyhověl/Nevyhověl).
 • Podmínka uzavření všech zkoušek do konce 2. ročníku (v případě stipendia).
 • Podmínka složení ústní souborné závěrečné zkoušky z předmětů základního bloku do konce 3. ročníku.
 • Podmínka publikace alespoň 1x za rok v recenzovaném časopise.
 • Podmínka publikace minimálně 1 článku ve SCOPUSu, Impaktu nebo Thomson Reuters.
 • Podmínka absolvování minimálně 1 mezinárodní konference.
 • Podmínka vedení výuky minimálně 1 předmětu na VŠEM.
 • Po splnění podmínek studia a složení všech zkoušek se student může přihlásit k obhajobě disertační práce.
 • Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce.